„Być głosem ludzi ubogich”

Cel działań: działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Idea Caritas: Caritas to miłość – określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości -pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

Miłość tak pojęta nie może nie stawiać wspieranemu nieodzownych wymagań, a nierzadko też obywać się bez profesjonalnych umiejętności.

Jednak w pierwszej kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na zgnębioną siostrę lub brata. To jest Caritas Kościoła w najistotniejszym sensie i ona jest racją bytu organizacji, której na imię Caritas.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest kościelną organizacją charytatywną Archidiecezji Gdańskiej powołaną dekretem Biskupa Gdańskiego w dniu 25 kwietnia 1990 roku.

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego.

Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz w oparciu o postanowienia własnego statutu.

Nadrzędną władzą Caritas jest Arcybiskup Gdański. Zarząd Caritas tworzą:

 • Dyrektor – ks. Andrzej Wiecki
 • Zastępca Dyrektora – Ks. Piotr Weigelt
 • Sekretarz – Marcin Gawiuk

Składająca się z trzech osób Komisja Nadzorcza: Ks. Bp Wiesław Szlachetka, Ks. Stanisław Łada oraz Ks. Piotr Żynda, ocenia działalności finansową oraz całokształt stanu i działalności Caritas.

Organem doradczym Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej jest Diecezjalna Rada Caritas.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są:

 • Parafialne Zespoły Caritas;
 • Szkolne i Akademickie Koła Caritas;
 • Placówki Specjalistyczne oraz inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

Sprawozdanie za rok 2023:

Sprawozdanie za rok 2022:

Sprawozdanie za rok 2021:

Sprawozdanie za rok 2020:

Sprawozdanie za rok 2019:

Sprawozdanie za rok 2018:

Sprawozdanie za rok 2017:

Sprawozdanie za rok 2016:

Sprawozdanie za rok 2015:

Sprawozdanie za rok 2014:

Sprawozdanie za rok 2013:

Sprawozdanie za rok 2012:

ROZDZIAŁ I
CHARAKTER INSTYTUCJI
§ 1
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, zwana dalej Caritas, ustanowiona dekretem Biskupa Gdańskiego w dniu 25 kwietnia 1990 roku jest duszpasterską instytucją charytatywną Archidiecezji Gdańskiej.
§ 2

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności.

§ 3

Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 4

 1. Siedzibą Caritas jest miasto Sopot.
 2. Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji, całej Polski oraz poza jej granicami jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA CARITAS

§ 5

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 6

Do zadań Caritas należy:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
 2. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
 3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
 4. pomoc społeczna;
 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 7. ochrona i promocja zdrowia;
 8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; (m.in. pomoc merytoryczna, finansowa, w tym udzielanie dotacji na zakładanie działalności gospodarczej);
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 17. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 19. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 20. ratownictwo i ochrona ludności;
 21. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 22. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocja i organizacja wolontariatu;
 24. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo pomioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

§ 7

Zadania te Caritas realizuje między innymi poprzez:

 1. systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;
 2. spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej;
 3. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas;
 4. grupy wolontariatu Caritas;
 5. prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
 6. różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności: niepełnosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

§ 8

Caritas współpracuje:

 1. z parafiami i innymi instytucjami kościelnymi na terenie diecezji;
 2. z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów na zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych;
 3. z organami administracji publicznej;
 4. z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości;
 5. innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA CARITAS

§ 9

Nadrzędną władzą Caritas jest Arcybiskup Gdański, który:

 1. powołuje Caritas do istnienia;
 2. nadaje jej Statut;
 3. dokonuje zmian w Statucie;
 4. powołuje i odwołuje Dyrektora;
 5. udziela „nihil obstat” na kandydatury Zastępcy Dyrektora i Sekretarza oraz na ich odwołanie;
 6. powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą dla Caritas;
 7. przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas;
 8. rozwiązuje Caritas;
 9. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 10

Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.

§ 11

Dyrektor Caritas:

 1. kieruje działalnością Caritas;
 2. reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa;
 3. przedstawia Arcybiskupowi Gdańskiemu kandydatury Zastępcy Dyrektora i Sekretarza, a po uzyskaniu zgody zatrudnia ich;
 4. zatrudnia pracowników Caritas;
 5. zwołuje posiedzenia Diecezjalnej Rady Caritas i przewodniczy im;
 6. zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły;
 7. informuje Arcybiskupa Gdańskiego o bieżącej działalności Caritas;
 8. powołuje do życia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia kierowników oraz pracowników;
 9. wyraża zgodę na podjęcie przez terenowe ośrodki charytatywne samodzielnej, zgodnej ze Statutem Caritas, działalności gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej sprawozdania;
 10. zarządza funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem
 11. jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i darmowym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

§ 12

Zastępca Dyrektora:

 1. wspiera Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych;
 2. zastępuje Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością Caritas;
 3. opracowuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe Caritas za rok ubiegły oraz przygotowuje program działalności i preliminarz budżetu na rok następny;
 4. w razie wakatu na urzędzie Dyrektora, Zastępca Dyrektora pełni jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora i składa rezygnację na jego ręce;
 5. szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.

§ 13

Sekretarz:

 1. przygotowuje i protokołuje zebrania Zarządu;
 2. czuwa nad realizacją wniosków podjętych przez Zarząd;
 3. odpowiada za funkcjonowanie biura Caritas;
 4. szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza określa Dyrektor.

§ 14

Komisja Nadzorcza:

 1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób, powołanych zgodnie z §9 pkt 6.
 2. Komisja Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
 3. Członkami Komisji Nadzorczej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej i nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 15

 1. Zadaniem Komisji Nadzorczej jest ocena działalności finansowej oraz całokształtu stanu i działalności Caritas i przedstawienie jej do aprobaty Arcybiskupowi Gdańskiemu w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego, wraz z wnioskami z dokonanej kontroli.
 2. Komisja Nadzorcza ma prawo wystąpienia do Dyrektora Caritas z wnioskiem o dokonanie audytu zewnętrznego.
 3. Komisja Nadzorcza akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

§ 16

Diecezjalna Rada Caritas:

 1. Powołuje ją Arcybiskup Gdański na wniosek Dyrektora.
 2. Kadencja Diecezjalnej Rady Caritas trwa trzy lata.
 3. Diecezjalna Rada jest organem doradczym Dyrektora.

§ 17

 1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Caritas.
 2. Rada winna się zbierać przynajmniej dwa razy do roku.

§ 18

Szczegółowe zasady pracy Diecezjalnej Rady Caritas określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 19

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności:

 1. Parafialne Zespoły Caritas;
 2. Szkolne i Akademickie Koła Caritas;
 3. Placówki Specjalistyczne;
 4. Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

§ 20

 1. Jednostki organizacyjne powołuje Dyrektor Caritas.
 2. Statuty Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas zatwierdza Arcybiskup Gdański na wniosek Dyrektora Caritas.

ROZDZIAŁ IV
ŚRODKI MATERIALNE

§ 21

Caritas posiada własne środki materialne pochodzące:

 1. z subwencji lub dotacji;
 2. z darowizn, spadków, zapisów, odpisów podatkowych, itp. ;
 3. z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze;
 4. z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem;
 5. z funduszy i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługowych itp. ;
 6. innych źródeł.

§ 22

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa kanonicznego, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290.

§ 23

 1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora.
 2. Dyrektor może upoważnić swojego Zastępcę.

§ 24

Zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Caritas lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ V
SYMBOLE I ŚWIĘTA

§ 25

Caritas używa symboli:

 1. znaku przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na kształt serca, znajdującego się w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy znaku są monochromatyczne;
 2. pieczęci podłużnej i okrągłej; pieczęć podłużna zawiera: znak, nazwę statutową, siedzibę i jej adres, pieczęć okrągła zawiera: w środku – znak Caritas (określony w poprzednim artykule) oraz napis w otoku: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ.

§ 26

 1. Uroczystością patronalną Caritas jest druga niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.
 2. Patronem Caritas jest Św. Brat Albert Chmielowski.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Ks. Tadeusza Gocłowskiego w Gdańsku Oliwie, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, dnia 15 sierpnia 2005 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.

na mocy dekretu Bpa Tadeusza Gocłowskiego powołana została CARITAS Diecezji Gdańskiej. Dyrektorem został ks. dr Andrzej Kowalczyk. Caritas kontynuowała działania Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski oddziału Gdańsk. Działania te to przede wszystkim doposażenie szpitali i placówek pomocowych w sprzęt i meble pochodzące z darów. Ponadto – dystrybuowała dary przychodzące z całego świata: specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, leki, odzież, obuwie, żywność.

Rejestracja pierwszych Parafialnych Zespołów CARITAS.

Na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej Diecezja Gdańska została podniesiona do godności Archidiecezji, a wszystkie struktury diecezjalne stały się strukturami archidiecezjalnymi.

Od dnia 25 marca 1992 r. CARITAS Diecezji Gdańskiej posiada oficjalną nazwę CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

Zmiana na stanowisku Dyrektora CARITAS, urząd objął Ks. Ireneusz Bradtke.

Pierwszym (i jedynym wówczas) pracownikiem gdańskiej Caritas była ś.p. P. Lubomira Jankowska zatrudniona w wymiarze 3h dziennie. Stopniowo zatrudniane były kolejne osoby.

Pierwsze pomieszczenia biura Caritas w Gdańsku zorganizowano w lokalu przy ul. Słowackiego 79 w Gdańsku–Brętowie

Metropolita Gdański powierza CARITAS Archidiecezji Gdańskiej wsparcie Ks. Kazimierza Krucza – Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w remoncie Domu Samotnej Matki w Matemblewie

Nawiązanie współpracy z Caritas Burgkunstadt (Niemcy) kierowaną przez Dyrektora Pana Udo Bornschleger – Diroll oraz nawiązanie wieloletniej współpracy i przyjaźni z Panem Rainerem von Scharpen z Mainz (Niemcy). Inicjatorem tej współpracy był dr Włodzimierz Zakrzewski – ówczesny Kierownik NZOZ–u w Sopocie

Rozpoczęcie wieloletniej współpracy z Panem Rolfem Olschewskim z DCV (Deutsche Caritas Verband) z Freiburga (Niemcy)

Dystrybucja świec w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” – akcja przeprowadzona po raz pierwszy

Akcja „O jeden uśmiech więcej” – pierwsza edycja cyklu imprez dla dzieci z rodzin ubogich.

Działania podejmowane w ramach akcji to organizowanie zabaw choinkowych, spotkań w kinie (seanse filmowe) i w operze (spektakle baletowe) oraz przekazywanie paczek tysiącom dzieci z ubogich rodzin

Miasto Sopot przekazało w wieloletnią dzierżawę budynek dawnego pogotowia przy Al. Niepodległości 778

Po wykonaniu remontu i adaptacji pomieszczeń nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Kuchni dla Ubogich w Sopocie; pierwszą Kierowniczką placówki była i jest nadal Pani Danuta Tomaszewska

Pierwsza akcja letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich – Parchowo (nad jez. Mausz): dwutygodniowe turnusy wypoczynkowe dla blisko 500 dzieci

Pierwsi zagraniczni wolontariusze w CARITAS Archidiecezji Gdańskiej: Tobias i Aleksander z Niemiec – projekt wymiany prowadzony przez Służbę Maltańską z Węgier i niemiecką organizacją „Chrześcijanin dla Europy”

Nawiązanie współpracy z PP. Tarnowskimi z przyparafialnej Caritas z Trollhättan (Szwecja)

Zakończenie remontu pomieszczeń przekazanych przez gminę Krokowa i uruchomienie Stacji Opieki w Minkowicach; pierwszą Kierowniczką była Pani Małgorzata Baran

Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu w wieżowcu w Gdańsku Wrzeszczu: zbiórka środków na zasiłki wypłacane poszkodowanym rodzinom

Pozyskanie Ośrodka Wypoczynkowego w Warzenku (gm. Przodkowo) nad jez. Tuchomskim; wyposażenie ośrodka (w tym łóżka piętrowe) otrzymano z Wiednia, z Caritas Austria

Laureatami jubileuszowej, X edycji samorządowego konkursu „8 wspaniałych” zostało aż 3 wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas z Archidiecezji Gdańskiej – Małgosia Bieniszewska (Zespół Szkół Sportowych, opiekun – Pani Bożena Kotarska), Piotr Jędra (Zespół Szkół Przemysłu Chemicznego i Spożywczego, opiekun – Pani Elżbieta Długokęcka) oraz Ania Król (Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdańsku współpracująca także z Centrum Wolontariatu Caritas). Po raz pierwszy w ramach tego konkursu wyróżnienie zostali także wolontariusze ze szkół podstawowych, docenieni zostali wolontariusze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku: Agnieszka Dąbrowska, Zofia Opioła, Monika Pluta, Justyna Gapys, Joanna Stundzis, Jakub Sowiński, Tomasz Kołodziej, Kinga Pietrzak.

Podpisanie umowy o wzajemnej, długoletniej współpracy pomiędzy CARITAS Archidiecezji Gdańskiej i AWO z Bremy (Niemcy)

Wydzielenie ze struktur CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Działu Pomocy Socjalnej i przeniesienie go do wyremontowanych i zaadaptowanych po sklepie pomieszczeń przy ul. Jesionowej w Gdańsku Wrzeszczu, pierwszą Kierowniczką była Pani Barbara Różycka

Ks. Piotr Żynda na mocy dekretu Abpa T. Gocłowskiego został Zastępcą Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej organizatorem wyjazdów młodzieży na tygodniowe rekolekcje do Taizé (Francja)

Zakończenie prac adaptacyjno – remontowych: otwarcie i poświęcenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi, pierwszą Kierowniczką była Pani Lilianna Szewczuk

Siostry Misjonarki od św. Karola Boromeusza: s. Leocadia, s. Manuela i s. Rosana (siostry z Brazylii i Portugalii) rozpoczynają posługę w gdańskiej CARITAS; w Gdańsku pracowały blisko 3 lata prowadząc Biuro dla Migrantów i Uchodźców

Wspólna akcja CAG, trójmiejskich mediów oraz Duszpasterstwa Dziennikarzy „Uśmiech dla Bośni”; efekt akcji: wysłano 24 TIR–y z pomocą humanitarną do Sarajewa

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej otrzymuje nagrodę Wojewody Gdańskiego „Bursztynowy Mieczyk” w kategorii „za pracę na rzecz woj. gdańskiego w roku 1996”

Pomoc dla powodzian z południa Polski – udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom poszkodowanym w Opolu, Wrocławiu i okolicach; łącznie gdańska Caritas wysłała 21 transportów z pomocą o wartości 1 mln 60 tys zł.

Porozumienie pomiędzy Caritas Archidiecezji Gdańskiej a Szkołą Podstawową w Siechnicach (Archidiecezja Wrocławska) dotyczące pomocy najmłodszym powodzianom. Przyjęcie przez gdańską Caritas patronatu nad prowadzeniem stołówki szkolnej w roku szkolnym 1997/98 wydającej posiłki osobom, które wskutek powodzi znalazły się w trudnej sytuacji.

„Zielona Szkoła” dla dzieci z Siechnic i Kotowic (miejscowości zalane wodą w lipcu 1997) w Ośrodku w Warzenku: 100 dzieci z nauczycielami i opiekunami. W Archidiecezji Gdańskiej przyjęto ponad 830 dzieci z Wrocławia, Opola i Lądka Zdroju: w rodzinach – 490, w parafii Bojano – 12, w par. Straszyn – 40, gm. Szemud – 28, gm. Łęczyce – 83, Jastarni – 80.

Po zakończeniu remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej stajni zainaugurowano działalność Środowiskowego Domu Pomocy CARITAS w Łapinie (gm. Kolbudy), pierwszą Kierowniczką była Pani Barbara Różycka

Festyny promujące akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostały zorganizowane w Gdańsku, Sopocie i Wejherowie. Podczas tych akcji charytatywnych można było nabyć świece na stół wigilijny oraz płyty CD – cegiełki z tytułową piosenką-hymnem „Płomień świecy”.

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czeczeńskiej „OUHAZAR” zorganizowali transport pomocy humanitarnej na rzecz szkół i szpitali w Samaszkach i Bamucie.

Po raz pierwszy zorganizowano turnusy zimowiska w Warzenku, w którym wzięło udział ok. 200 dzieci

Rozpoczęcie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdańsku Wrzeszczu po wcześniejszej adaptacji pomieszczeń

Po wyremontowaniu poddasza placówki przy ul. Jesionowej przeznaczono je na samodzielną siedzibę Centrum Wolontariatu CARITAS w Gdańsku Wrzeszczu

Rozpoczęcie działalności Klubu Seniora w gdańskiej placówce przy ul. Jesionowej

Akcja „Pomoc dla Kosowa” – zbiórka artykułów żywnościowych, opatrunkowych oraz środków finansowych na rzecz ofiar wojny w Kosowie

Otwarcie na gdańskim Przymorzu Domu Seniora – wotum dla Jana Pawła II i nadanie mu Jego imienia. Dom powstał dzięki współpracy z AWO z Bremy oraz dzięki otrzymaniu środków od Pani Anelise Brost z Niemiec, z PFRON, Miasta Gdańska (które przekazało także ziemię pod budowę domu). Pierwszą Dyrektor była Pani Ewa Merchut

Pierwsi goście w Domu Jana Pawła II – gościliśmy osoby towarzyszące Janowi Pawłowi II w pielgrzymce do Polski

Poświęcenie tablicy pamiątkowej w Domu Seniora im. Jana Pawła II przez Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej Kard. Angelo Sodano. Rano tablicę tę poświęcił Jan Paweł II

Pomoc dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji

„Szkolne Ołówki Caritas” – przeprowadzenie po raz pierwszy akcji – zbiórki artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich

Przyjęcie pierwszych pensjonariuszy do Domu Seniora na Przymorzu

Rozpoczęcie działalności Środowiskowego Domu Pomocy w Krzywym Kole (gm. Suchy Dąb), w wyremontowanym zabytkowym domu podcieniowym; kierowniczką była Pani Elżbieta Kacynel–Rendzio

CAG powołała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Podpisanie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki podstawowej i specjalistycznej – NZOZ Caritas

Rozpoczęcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapinie i Krzywym Kole

Dom Seniora: wydanie 1 numeru gazety Głos Seniora

Powstanie świetlicy dla młodzieży w Sopocie – późniejsza Młodzieżowa Placówka Wychowawcza, Kierownikiem był (i jest) Pan Marcin Bednarz

IX Światowy Dzień Chorego – uroczyste obchody w Gdańsku; CAG oraz wydawnictwo Medyczne MAKMED przygotowało i przeprowadziło przy współpracy wszystkich Caritas diecezjalnych w Polsce akcję obdarowywania upominkami dzieci przebywających w szpitalach (20 tysięcy dzieci w 600 szpitalach)

Powódź w Gdańsku – początek długotrwałej akcji pomocowej dla osób poszkodowanych; pomoc doraźna oraz prowadzenie specjalistycznych programów pomocowych: MEDYK – 100% refundacja leków, środków farmakologicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego; MIESZKAĆ – zakup wyposażenia mieszkań, t.j. mebli, sprzętu AGD, REMONT – wykonanie remontu domów/mieszkań; TROJE I WIĘCEJ – zapomogi finansowe dla rodzin z trojgiem i wiekszą liczbą dzieci; ROLNICY – zakup nawozów sztucznych; WĘGIEL – zakpu węgla(2 t dla rodziny); DO SZKOŁY – wyprawki szkolne oraz odzież i obuwie sportowe; SOS – pomoc indywidualna. W ramach pomocy kompleksowo wyremontowano 3 domy: 2 w dzielnicy św. Wojciech i 1 na Oruni.

„Zielona Szkoła” dla dzieci z Gdańska św. Wojciecha i Kunowa (Kielce), których rodziny ucierpiały w lipcowej powodzi

Zakończenie prac adaptacyjnych i wykończeniowych budynku w Gdyni–Cisowej; otwarcie Centrum Pomocowego im. św. o. Pio w Gdyni; pierwszą Dyrektor była Pani Lilianna Szewczuk

Utworzenie 4 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6 – 12 lat w dzielnicach, które nawiedziła powódź: Orunia, Św. Wojciech, Dolne Miasto, Ujeścisko

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej rozpoczęła na terenie Gminy Żukowo prowadzenie świetlic – dziennych ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym. Świetlice prowadzone są w miejscowościach: Niestępowo, Widlino, Banino, Skrzeszewo, Pępowo, Glincz, Leźno, Chwaszczyno, Borkowo

„Wędka” – program realizowany w Sopocie, w którym przygotowywano mężczyzn do pracy zagranicą; CAG, Miasto Sopot, Szkoła Językowa STANLEY oraz prywatni przedsiębiorcy przeprowadzili pilotażowy program intensywnej nauki jęz. niemieckiego dla bezrobotnych mężczyzn

W Centrum Pomocowym św. o. Pio rozpoczął działalność Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Poświęcenie Domu Hospicyjnego im. św. Józefa w Sopocie w Parku na Stawowiu. Ziemia pod budowę została przekazana przez Miasto Sopot, natomiast budowę domu sfinansowali dobrodzieje z firmy ATLAS

I Wakacyjny Festyn Caritas w Sopocie – ogólnopolskie wakacyjne spotkanie Caritas;

CAG gospodarzem wielkiego święta radości. Festyn był wielkim podziękowaniem dla tych, którzy wspomagają wypoczynek około 105 tys. dzieci wypoczywających podczas wakacji na koloniach i obozach organizowanych przez Caritas

Rozpoczęcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gdyni, w Centrum św. o. Pio

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w realizacji swych zadań sięgnęła po fundusze z Unii Europejskiej. Złożona w sierpniu aplikacja do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zawierająca program dla osób długotrwale bezrobotnych znalazła uznanie w oczach oceniających. Do realizacji projektu powołano Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Na fali” (3 instytucje publiczne, 6 firm prywatnych i 3 organizacje pozarządowe)

Dekretem Abpa T. Gocłowskiego Ks. Krzysztof Sagan został Zastępcą Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, a Małgorzata Karwatowicz Sekretarzem Zarządu CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

Uroczysta Msza święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Gdańsku z okazji jubileuszu 15 – lecia CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

CAG wydała Gazetę Jubileuszową stanowiącą przegląd 15–letniej działalności

J.E. Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, Metropolita Gdański powołał Grono Wspierające Ubogich – nowe dzieło miłosierdzia przy CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

Kolonie letnie dla dzieci z Biesłanu (Osetia) – ofiar ataku terrorystycznego

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowych pomieszczeń Świetlicy „Pod Kasztanem” na gdańskiej Oruni (użyczonych przez Księdza Proboszcza Henryka Kilaczyńskiego)

Abp Tadeusz Gocłowski Metropolita Gdański zatwierdził nowy Statut CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, w którym m.in. zmienione zostało miejsce siedziby – przeniesiono ją z Gdańska do Sopotu

60-osobowa grupa pracowników gdańskiej Caritas uczestniczyła w dwudniowych uroczystościach z okazji 15-lecia Caritas Polska

CAG przystąpiła do realizacji programu PEAD. Głównym założeniem tego programu jest udzielanie systematycznej (comiesięcznej) pomocy żywnościowej najuboższym, a nie jednorazowe wsparcie dużej grupy

Powołanie Fundacji Pro Caritate Gedanensis, której głównym zadaniem jest wspieranie CAG

Ustanowienie Rady Nadzorczej CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w składzie: Ks. Stanisław Łada, Ks. Zbigniew Zieliński, Ks. Piotr Żynda

Wydzielona część CARITAS Archidiecezji Gdańskiej została Organizacją Pożytku Publicznego

Rozpoczęcie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. Św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich; działalność prowadzona była w wyremontowanych pomieszczeniach zastępczych przy gminnym przedszkolu; Dyrektor ośrodka została Pani Patrycja Osińska

Pomoc dla ofiar Tsunami w Azji

Początek programu „Adopcja na odległość”

CARITAS rozpoczęła długotrwałą akcję pomocową dla ofiar tragedii w Katowicach (zawalenie się hali MTK)

Gdańska Caritas przyjęła pierwszych wolontariuszy w ramach programu European Voluntary Service (EVS): Veronikę z Czech i Emmanuela z Włoch

Otwarcie stałej galerii prac osób niepełnosprawnych – Galerii „Krzywe Koło” w Domu Hospicyjnym im. Św. Józefa w Sopocie

Otwarcie Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej w Sopocie – placówki powstałej w ramach realizacji projektu PRR „Na fali”. Managerką projektu była Pani Małgorzata Karwatowicz

Pielgrzymka wolontariuszy Parafialnych Zespołów CARITAS i Szkolnych Kół CARITAS na spotkanie z Ojcem św. Benedyktem XVI

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej za wybitne zasługi dla rozwoju Sopotu otrzymała Medal Haffnera

Poświęcenie Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassattiego w Gdańsku Wrzeszczu. Placówkę rozbudowano remontując stare hale byłej drukarni. Szefem Centrum został Ks. Krzysztof Sagan

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Młodzieżowej Placówki Wychowawczej Caritas w Sopocie. MPW zyskała stałe miejsce dzięki wybudowaniu nowego obiektu na miejscu starych garaży transportu sanitarnego

Rozpoczęcie projektu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej – szansa dla osób niepełnosprawnych”. Gdańska Caritas utworzyła dwa biura realizujące projekt: w Gdańsku i w Sopocie

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w uznaniu za działalność charytatywno–opiekuńczą otrzymała medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

„Sopockie Betlejem” po raz pierwszy! MPW przygotowała na dziedzińcu Centrali Diecezjalnej szopkę z żywymi zwierzętami, w wigilię podczas spotkania dla osób ubogich, chorych, samotnych do Sopotu przybyli Trzej Królowie.

CAG przystąpiła do ogólnopolskiego programu długoterminowej pomocy dla uczniów „Skrzydła”. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego (finansowanie dotyczy m.in. posiłku w szkole, wyprawki szkolnej, opłacanie wycieczek itp.).

W Sopocie odbyło się Zgromadzenie Dyrektorów Caritas diecezjalnych z całej Polski. Podczas spotkania zaprezentowano funkcjonowanie Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej oraz wypracowaną w nim metodę przywracania osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy (PRR „Na fali”)

Poświęcenie wyremontowanej siedziby świetlicy „Słoneczne Wzgórze” w Gdańsku Św. Wojciechu. Pomieszczenia udostępnił Ks. Proboszcz Krzysztof Ziobro.

Zbiórka na rzecz poszkodowanych w tragicznym wypadku autokarowym polskich pielgrzymów we Francji oraz poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w okolicach Częstochowy

W Sopocie przy klubie „Copacabana” odbyły się Regaty o Puchar Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zawody stanowiły zwieńczenie „Akcji pod żaglami”

Nagroda Prezydenta Sopotu „Sopockie Serce” dla CARITAS Archidiecezji Gdańskiej: Nagroda dla najlepszej organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz środowiska lokalnego

Utworzenie w Sopocie Sekcji pływackiej dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadziła (i prowadzi) P. Hanna Klimek–Włodarczak – trenerka kadry olimpijskiej z Sydney i Atlanty

Uroczyste poświęcenie nowej siedziby OREW – przy ul. Pasteura, Trąbki Wielkie

Zbiórka środków na pomoc dla osób z Birmy poszkodowanych przez cyklon

Rozpoczęcie realizacji projektu „Furtka do nowych możliwości” dla niepracujących kobiet finansowanego ze środków UE

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej podpisał w Warszawie umowę z ECORYS Polska sp. z o.o. na dofinansowanie projektu „ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Po latach „tułaczki” Centrala Diecezjalna powróciła do placówki przy Al. Niepodległości 778 w Sopocie

Zbiórka środków finansowych dla ofiar trąby powietrznej z południowej Polski oraz wojny w Gruzji

Podopieczni OREW Caritas przyjęli w Sanktuarium Matki Boskiej Trąbkowskiej Pierwszą Komunię Świętą

Rozpoczęcie realizacji projektu dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy się odnaleźć”

MPW powiększa skalę „Sopockiego Betlejem” o Jarmark Bożonarodzeniowy

Rozpoczęcie realizacji projektu kierowanego do osób niepełnosprawnych z Gdańska „ONi na rynku pracy”

W ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Lekarz niosący ulgę w bólu” im. Macieja Hilgiera poradnia leczenia bólu w Sopocie (działająca w domu Hospicyjnym im. św. Józefa) prowadzona przez NZOZ Caritas Archidiecezji Gdańskiej otrzymała tytuł najbardziej przyjaznej poradni dla pacjentów. Pani dr Romana Dorota Ługin pracująca w poradni została wskazana przez uczestników plebiscytu jako lekarz obdarzony największym zaufaniem. Konkurs został zorganizowany w ramach Programu „Ulga w bólu”, nad którym patronat objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB).

W Wielką Sobotę Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprosił osoby bezdomne, samotne i potrzebujące na Śniadanie Wielkanocne. W spotkaniu uczestniczył JE Ks. Abp Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, który pobłogosławił pokarmy na stole wielkanocnym, oraz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. W spotkaniu uczestniczyło blisko 170 osób. W ramach świątecznej pomocy Centrum Wolontariatu Caritas przygotowało 150 paczek z żywnością dla osób potrzebujących.

Laureatami jubileuszowej, X edycji samorządowego konkursu „8 wspaniałych” zostało aż 3 wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas z Archidiecezji Gdańskiej – Małgosia Bieniszewska (Zespół Szkół Sportowych, opiekun – Pani Bożena Kotarska), Piotr Jędra (Zespół Szkół Przemysłu Chemicznego i Spożywczego, opiekun – Pani Elżbieta Długokęcka) oraz Ania Król (Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdańsku współpracująca także z Centrum Wolontariatu Caritas). Po raz pierwszy w ramach tego konkursu wyróżnienie zostali także wolontariusze ze szkół podstawowych, docenieni zostali wolontariusze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku: Agnieszka Dąbrowska, Zofia Opioła, Monika Pluta, Justyna Gapys, Joanna Stundzis, Jakub Sowiński, Tomasz Kołodziej, Kinga Pietrzak.

JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański wydał dekrety, którymi wprowadził zmianę na stanowisku Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. Ze stanowiska odwołany został po 16 latach pracy Ks. Prałat Ireneusz Bradtke, który z dniem 01 czerwca objął probostwo w Żukowie w parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Na stanowisko Dyrektora powołany został Ks. Janusz Steć dotychczasowy Dyrektor Ekonomiczny Gdańskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Oficjalne przekazanie CARITAS Archidiecezji Gdańskiej nowemu Dyrektorowi. W obecności Wikariusza Generalnego ks. Infułata Stanisława Bogdanowicza oraz kanclerza Kurii ks. Prałata Stanisława Zięby Ks. Ireneusz Bradtke przekazał gdańską Caritas swemu następcy Ks. Januszowi Steciowi. Tego samego dnia w kaplicy Centrum Pomocowego im. Jana Pawła II na gdańskim Przymorzu Ks. Ireneusz odprawił dziękczynną Mszę św. koncelebrowaną, podczas której kazanie wygłosił o. Zdzisław Duma. W Eucharystii uczestniczyło ponad 150 pracowników i wolontariuszy Caritas oraz wierni przyjaciele, wspierający pracę Dyrektora. Po Mszy św. w jadalni domu była okazja do podziękowań i pożegnania ks. Prałata.

Jubileusz 10-lecia Centrum Pomocowego im. Jana Pawła II. Podczas uroczystości jubileuszowych W-ce Prezydent Gdańska Pani Ewa Kamińska przekazała na ręce Pani Dyrektor Wiesławy Mikuckiej Medal Prezydenta Miasta Gdańska: „Z okazji 10-lecia Jubileuszu Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku w dowód uznania i w podziękowaniu za działalność społeczną i pomoc w ratowaniu życia ludzkiego”.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 – otwarcie filii Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego Św. Stanisława Kostki. Filia OREW Caritas mieści się w odrębnym, wyremontowanym skrzydle Szkoły Podstawowej w Giemlicach.

W Sobieszowie (Jelenia Góra) Ks. Czesław Włodarczyk – Dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej dokonał uroczystego poświęcenia domu, który został ofiarowany CARITAS Archidiecezji Gdańskiej przez Rodzeństwo – dzieci PP. Kazimiery i Zdzisława Haciskich: Aleksandrę, Zofię i Wiesława. Po ponad rok trwających pracach remontowo-modernizacyjnych dom został oddany do użytku.

W Pałacu Prezydenckim – Pani Katarzyna Jasińska – Pełnomocnik Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej ds. medycznych została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie, które w imieniu Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wręczał minister Paweł Wypych, przyznano Pani Katarzynie w uznaniu za jej postawę wobec potrzebujących, szczególnie chorych i starszych: postawę urzeczywistnia w działaniu „caritas”, tzn. miłości miłosiernej. To wysokie odznaczenie państwowe przyznawane było w ramach obchodzonego w Polsce w dniu 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego

Sopockie Betlejem na Monciaku! Po raz pierwszy Jarmark Świąteczny opuścił podwórko przy Centrali Diecezjalnej. Scena, żywa szopka, kramiki z ozdobami świątecznymi stanęły na placyku przy Kościele pw. św. Józefa.

JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź zwrócił się z apelem o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti

W dniu 25 stycznia 2010 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego ks. Dyrektor Janusz Steć odebrał przyznane Caritas Archidiecezji Gdańskiej Honorowe wyróżnienie za zasługi dla Województwa Pomorskiego. Wyróżnienie to przyznano Caritas w dowód wielkiego uznania i wdzięczności władz samorządu regionalnego dla dokonań Caritas Archidiecezji Gdańskiej w pracy na rzecz rozwoju Pomorza. Konwent Honorowego Wyróżnienia decyzję tę podjął jednogłośnie.

We wtorek 3 marca 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „ONi na rynku pracy”. Spotkanie zorganizowane dla Uczestników projektu odbyło się w sali Rajskiego w Operze Leśnej.

W związku z XX rocznicą powołania CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Jubileuszowa Eucharystia dziękczynna odbyła się 11 kwietnia br. w Archidiecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Gdańsku. Eucharystii przewodniczył Ks. Bp Ryszard Kasyna. Eucharystię sprawowali także m.in. Ks. dr Marian Subocz – Dyrektor Caritas Polska, Ks. Prałat Ireneusz Bradtke, Ks. Janusz Steć – Dyrektor CAG oraz Ks. Krzysztof Sagan – Z-ca Dyrektora CAG.

Charytatywna Gala XX-lecia CARITAS Archidiecezji Gdańskiej odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina. Początkiem Gali było wydarzenie artystyczne – po raz pierwszy na Pomorzu wykonano „Pop-oratorium o Miłosierdziu Bożym”. Słowa utworu pochodzą z „Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej, muzykę zaś skomponował Zbigniew Małkowicz. Za pulpitem dyrygenckim stanął sam kompozytor, w wykonanie włączyli się Trójmiejscy artyści: Chór NON SERIO prowadzony przez Beatę Pawlak oraz Gdyńska Orkiestra Kameralna Sinfonia Nordica – kierownictwo artystyczne Bernadeta Wujtewicz. Po koncercie JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź wręczył Ordery dwudziestolecia osobom w szczególny sposób współpracującym z gdańską Caritas. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Pani Hanna Klimek – Włodarczak – Trenerka olimpijczyków z Sydney i Atlanty – w CAG utworzyła sekcję pływacką osób niepełnosprawnych; Panowie Adam Dobrowolski i Maciej Karol – właściciele ART. DESIGN s.c. – wielorakie wspieranie akcji na rzecz dzieci i młodzieży – m.in. akcja „Lato pod żaglami”, zimowisko na Łysej Górze a także wsparcie techniczne spotkań wigilijnych i wielkanocnych dla ubogich; Pan Rainer von Scharpen – organizator transportów z pomocą dla mieszkańców Pomorza: od żywności i odzieży poprzez sprzęt rehabilitacyjny aż po elementy wyposażenia placówek medycznych; Pan Zenon Smoczyński – jeden z pierwszych wolontariuszy Caritas – przede wszystkim tłumacz w kontaktach z partnerami z Niemiec; Pan Stanisław Klimowicz – główny architekt i inspektor nadzoru inwestorskiego CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Pan Karol Wójcik – właściciel firmy ubezpieczeniowej, od roku 1993 nieustannie ubezpiecza osoby korzystające z placówek Caritas oraz mienie Caritas; Fundacja Dobroczynności ATLAS – Fundator Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie Ponadto order przyznano także Maciejowi Płażyńskiemu – w podziękowaniu za 15 lat współorganizowania Rejsów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz zaangażowanie w organizację wypoczynku letniego dla dzieci polonijnych – order odbierała małżonka – Pani Elżbieta Płażyńska. We foyer Filharmonii otwarto wystawę pn. „Karty codzienności” będącą odzwierciedleniem działalności placówek Gdańskiej Caritas. Podczas Gali prowadzono zbiórkę na rzecz programu stypendialnego SKRZYDŁA. Gościom wręczano Gazetę jubileuszową będąca prezentacją dorobku 20 lat działalności. Głównym sponsorem Gali był Raiffaisen Bank, patronat medialny objęli: Radio PLUS, Dziennik Bałtycki, Gość Niedzielny.

10 rocznica powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapinie. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. odprawiana przez ks. Dziekana Prałata Józefa Nowaka, Ks. Proboszcza par. p.w. św. Floriana w Kolbudach oraz dyrektorów Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusza Stecia i ks. Krzysztofa Sagana. W jubileuszowym spotkaniu udział wzięli Wicestarosta Powiatu Gdańskiego Pan Marian Cichoń, Dyrektor PCPR w Pruszczu Gdańskim Pani Beata Kowalczyk, Wójt Gminy Kolbudy Pan dr Leszek Grombala, Wicewójt Gminy Kolbudy Pan Krzysztof Regliński, Kierownik GOPS w Kolbudach Pani Jadwiga Stokowiec, Dyrekcja Szkół w Gminie Kolbudy Panie Małgorzata Kroll i Barbara Ślozowska, Dyrektorzy placówek CAG oraz rodzice uczestników warsztatu i przyjaciele.

Rozpoczęcie realizacji projektu „DRUGA SZANSA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Sopotu oraz Kobenhavns Kommunes Ungdomsskole z Danii. Prace koncentrować się będą nad stworzeniem nowego innowacyjnego modelu kształcenia zawodowego dla młodzieży w wieku 18-25 lat, która nie odnalazła się w tradycyjnym systemie edukacji i pozostaje bez zatrudnienia ze względu na brak odpowiedniego przygotowania zawodowego.

JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź na mocy dekretu odwołał Ks. Krzysztofa Sagana ze stanowiska Zastępcy Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. Uroczysta Msza Święta dziękczynna i pożegnalna odbyła się w czwartek 17.06.2010r., o godz. 10:00 Kościele pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego na Przymorzu. Licznie zebrani współpracownicy, przedstawiciele Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas dziękowali za lata współpracy i prosili o potrzebne łaski. Ks. Krzysztof został Proboszczem parafii pw. Św. Stanisława Bpa Męczennika i Bł. Karoliny w Leźnie.

Z dniem 1 lipca br. pracę w CARITAS Archidiecezji Gdańskiej rozpoczął Ks. Piotr Brzozowski, który objął stanowisko Zastępcy Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.

I edycja programu „Tornister pełen uśmiechów”. Program opiera się na dobrej współpracy ludzi i instytucji, dzięki której dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących otrzymują plecaki i wyprawki szkolne. Dicezjalna Caritas kupuje plecaki, które przekazuje do parafii. Parafialne Zespoły Caritas dystrybuują je wśród wiernych, którzy zapełniają plecaki artykułami i przyborami szkolnymi. Pełne plecaki wracają do zespołów parafialnych, które przed 1 września przekazują je dzieciom i młodzieży z parafii.

Letnie powodzie w Polsce dotknęły wielu rodaków z południa Polski. Także gdańska caritas pospieszyła z pomocą: zorganizowano zbiórki darów i pieniędzy. Z otrzymanych darów rzeczowych przygotowano 7 transportów (ok. 170 ton darów). Zorganizowano wypoczynek dla dzieci (370dzieci w Luzinie, Kosakowie, Pogórzu Dolnym i Sopocie) i mam z małymi dziećmi (40 osób w Ostrowie). Ponad 40 wolontariuszy gdańskiej Caritas dwukrotnie wyjeżdżało do Sandomierza, by na miejscu usuwać skutki powodzi. We wrześniu w ośrodku w Warzenku 110 osób – uczniowie i nauczyciele z Sandomierza – korzystali z tzw. „zielonej szkoły”. W grudniu zaś, w ramach akcji „Świąteczny uśmiech dla dzieci powodzian”, nad którą patronat objęła Pani Elżbieta Płażyńska, przygotowano 800 paczek, które trafiły do sandomierskich szkół niosąc uczniom wraz z podarunkami z Pomorza pamięć o ich nieszczęściu, ciepłe myśli i najlepsze życzenia świąteczne.

Rozpoczęcie realizacji projektu „Z Dolnego Miasta do pracy” (POKL). Projekt aktywizacji zawodowej i społecznej skierowany do 42 niepełnosprawnych mieszkańców gdańskiej dzielnicy Dolne Miasto. Realizacja projektu trwa 10 m-cy, do maja 2011r.

GRUPA LOTOS PARTNEREM STARTEGICZNYM PROGRAMU SKRZYDŁA – 28 września na terenie Rafinerii Gdańskiej odbyło się spotkanie inauguracyjne dotyczące współpracy pomiędzy gdańską Caritas i Grupą Lotos. Grupa Lotos S.A. objęła opieką 40 dzieci i młodzieży ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Przejazdowa, Żukowa, Pszczółek, Cedrów Wielkich, Trąbek Wielkich, Suchego Dębu i Gdańska

W Palermo odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu NOPROFIT EUROPE, realizowanego od sierpnia 2010. Gdańska Caritas wraz z 4 partnerami z Włoch (Palermo), Wielkiej Brytanii (Manchester), Grecji (Ateny) oraz Francji (Bordoux) realizuje projekt finansowany z program GRUNDTVIG. Projekt dotyczy wzmacniania organizacji partnerskich poprzez wymianę wiedzy i tzw. „dobrych praktyk” w zakresie edukacji osób dorosłych.

Do końca roku 2010 w ramach akcji „WYMIEŃMY SIĘ” można było przekazać Caritas pieniądze sprzed denominacji, które wyszły z obiegu w roku 1996. Wspólna akcja Caritas i Narodowego Banku Polskiego zaowocowała zebraniem kwoty 7 553, 75 PLN! Pieniądze zasiliły Fundusz Stypendialny – program „Skrzydła”. Ze środków tych w środę 23 kwietnia 2011 w Kurii Metropolitalnej w Gdańsku JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przekazał trzem młodym niepełnosprawnym sportowcom stypendia w łącznej kwocie 1800 zł dla każdego z nich.

14 stycznia w Gimnazjum nr 9 w Gdańsku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i Pomorskim Urzędem Marszałkowskim na rewitalizację dzielnicy Dolne Miasto. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do dzielnicy trafi ponad 6,5 mln zł. Są to środki przeznaczone na rewitalizację infrastruktury oraz na tzw. „działania miękkie” czyli społeczne. CARITAS Archidiecezji Gdańskiej jest partnerem gminy Miasta Gdańska w realizacji projektu, w ramach którego prowadzić będzie świetlicę dla dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz punkt przedszkolny dla maluchów.

W lutym 2011 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i gdańska CARITAS zawarły porozumienie, w myśl którego współdziałają w niesieniu pomocy osobom i instytucjom. Współpraca instytucji pozwala na udzielanie wsparcia potrzebującym dzieciom, młodzieży, kobietom w ciąży oraz młodym matkom.

LPP S.A. USKRZYDLA DZIECI. Gdańska firma LPP S.A. włączyła się w program stypendialny SKRZYDŁA. W jej siedzibach w Gdańsku i Krakowie zostały wystawione skarbonki, poprzez które pracownicy mogą wspierać dzieci z ubogich i potrzebujących rodzin.

JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański zwrócił się z apelem do wiernych o pomoc ofiarom kataklizmu w Japonii. Przeprowadzona we wszystkich kościołach Archidiecezji Gdańskiej zbiórka do puszek i wpłaty bezpośrednie na konto gdańskiej Caritas zaowocowały zebraniem środków w wysokości 279 121,49 zł.

„Bye. Do miłego” – pamięci ofiar i nie tylko. Gdańskie Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie w rocznicę Zbrodni Katyńskiej i katastrofy pod Smoleńskiem przygotowało specjalny projekt „Bye. Do miłego”. Przedsięwzięcie było połączone ze zbiórką do puszek na rzecz Domu Hospicyjnego im. św. Józefa w Sopocie.

Z dniem 1 maja rozpoczęła się realizacja wieloletniego projektu pn. „Samodzielni-sprawni”. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych i ma na celu nabycie, zwiększenie i podtrzymanie samodzielności oraz rozwój osobisty osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację medyczną i społeczną. Projekt polega na prowadzeniu codziennej rehabilitacji realizowanej w 5 placówkach CARITAS Archidiecezji Gdańskiej: w Krzywym Kole, Łapinie, Gdyni, Rumi i Trąbkach Wielkich. Do końca marca 2014 roku w projekcie weźmie udział minimum 75 osób, z czego 25 miejsc przeznaczonych jest dla niepełnosprawnych dzieci.

W Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń dla pracowników i wolontariuszy Caritas z całej Polski. Krzyże Zasługi nadał wybitnym osobom Pan Prezydent Bronisław Komorowski. Odznaczeni wpisali się w historię CARITAS Diecezjalnych w szczególny sposób. Z CARITAS Archideicezji Gdańskiej odznaczeni zostali: Ks. Prałat Ireneusz Bradtke – Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w latach 1993-2009 oraz Pani Danuta Tomaszewska – Kierownik Stołówki dla ubogich w Sopocie pracująca nieprzerwanie od roku 1995.

Na molo w Sopocie wystąpił Joszko Broda i Dzieci z Brodą. Koncert wdzięczności był podziękowaniem dla wolontariuszy Caritas za udział w kampanii Pola Nadziei 2010/2011 na rzecz Domu Hospicyjnego św. Józefa w Sopocie.

Na zaproszenie metropolity gdańskiego Abpa Sławoja Leszka Głódzia biskupi z Polski, Litwy, Łotwy i Białorusi mieli okazję odwiedzić najważniejsze miejsca historyczne oraz współczesne w Trójmieście, a także poszczególne agendy należące do diecezji. W ramach wizyty biskupi odwiedzili placówki gdańskiej Caritas, wysłuchali informacji o pracy wolontariuszy, Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Zapoznali się także z ideą i pracą w Domu Hospicyjnym św. Józefa w Sopocie. Tego typu obiektów na wschodzie Kościół jeszcze nie posiada. Uczestnicy spotkania realizowali program, w ramach którego mieli zapoznać się z uwarunkowaniami duszpasterstwa wielkomiejskiego, przypomnieć znaczenie Kościoła w przemianach społecznych na przykładzie „Solidarności” oraz przyjrzeć się duszpasterstwu specjalistycznemu, ze szczególnym uwzględnieniem Duszpasterstwa Ludzi Morza. W spotkanie Zespołu ds. Współpracy Biskupów Polski, Litwy, Łotwy i Białorusi uczestniczyli m.in. ordynariusz ełcki, bp Jerzy Mazur, biskup wiłkowyski bp Rimantas Norvila, metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba, metropolita ryski, bp Jonas Ivanauskas, bp pomocniczy kowieński, Antoni Dziemianko oraz bp pomocniczy Mińsko-Mohylewski Paweł Naumowicz.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen uśmiechów” przekazała 2000 nowych plecaków parafiom i Parafialnym Zespołom Caritas z terenu Archidiecezji Gdańskiej. Puste tornistry trafiły do ludzi dobrej woli, którzy wyposażyli je w niezbędne przybory szkolne. W akcję wyposażania dzieci z ubogich rodzin w wyprawki szkolne włączyło się 55 parafii naszej archidiecezji. Przeprowadzona akcja przerosła oczekiwania. Plecaki były wypełnione po brzegi, niektórych nie można było dopiąć. Zdarzało się, że w momencie, gdy zabrakło w parafii plecaków, wierni sami je dokupowali i wypełniali artykułami szkolnymi.

Z dniem 15 września 2011r. CARITAS Archidiecezji Gdańskiej uruchomiła w Centrum Pomocowym im. Jana Pawła II przy ul. Fromborskiej 24 na Przymorzu wypożyczalnię sprzętu medycznego. W zasobach wypożyczalni znalazły się m.in. łóżka szpitalne sterowane pilotem, łóżka hydrauliczne, koncentratory tlenu, ssaki medyczne.

20 października odbyło się otwarcie nowej placówki Caritas Archidiecezji Gdańskiej wsparcia dziennego dla dzieci w Gdańsku na Dolnym Mieście. CENTRUM CARITAS NA DOLNEJ rozpoczęło działalność w formie świetlicy dla 30 dzieci w wieku szkoły podstawowej (pierwszym punktem działań był wakacyjny wyjazd w sierpniu). Kolejnym działaniem będzie uruchomienie w I kwartale 1012 roku Okienka Przedszkolnego, a w dalszej perspektywie – Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.

15 LAT – CENTRUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY. Uroczystości związane z jubileuszem odbyły się 5 października w dniu odpustu św. Siostry Faustyny. 15 lat codziennych zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rumi uszczęśliwiły wiele osób. WTZ to ogrom dobrej woli, gdzie profesjonaliści sprawdzonymi i ciekawymi metodami pracy czynią cuda. Największym zaś osiągnięciem działalności WTZ jest samodzielność uczestników, ich gotowość do pracy i życia.

W dniach 9 i 10 grudnia 2011 w całej Polsce Caritas przeprowadziła Ogólnopolską Zbiórkę żywności pod hasłem „Tak Pomagam!” Także w Archidiecezji Gdańskiej poprzez włączenie się do akcji w 35 sklepach spożywczych przy pomocy 335 wolontariuszy pozyskaliśmy 6232 kg artykułów żywieniowych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu. Podczas akcji zbieraliśmy mąkę, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbatę, słodycze, itp. Zebrane artykuły pozwoliły nakarmić 600 osób samotnych i potrzebujących.

W Domu Hospicyjnym św. Józefa w Sopocie podpisano umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy pomiędzy Grupą Trefl, Stowarzyszeniem Trefl Pomorze i Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Po pierwszej, rozpoczętej 18 października wspólnej akcji „Pola Nadziei” na rzecz Domu Hospicyjnego św. Józefa w Sopocie, która była początkiem wspólnych działań, Stowarzyszenie Trefl Pomorze i Caritas Archidiecezji Gdańskiej postanowiły rozpocząć trwałą współpracę przy różnych dziełach charytatywnych. Plany współpracy obejmują: tworzenie i rozwój działań wolontarystycznych, dążenia mające na celu integrację środowisk hospicyjnych na Pomorzu, przygotowywanie projektów edukacyjno – kulturalnych, dotyczących działalności Domu Hospicyjnego im. św. Józefa w Sopocie oraz organizowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych, przedstawień i koncertów.

W Wigilię Bożego Narodzenia gdańska CARITAS przeprowadziła akcję pn. „Puk, puk, tu święty Mikołaj Caritas”. Akcja polegała na przygotowaniu i doręczeniu w dzień Wigilii świątecznych paczek do domów dzieci z rodzin ubogich oraz osób samotnych i starszych. Akcję zrealizowały wszystkie placówki Caritas angażując pracowników i wolontariuszy. W Wigilię obdarowaliśmy paczkami i radością 2000 osób.

W sierpniu 2011 r. JE Ks Abp Sławoj Leszek Głódź zwrócił się do wiernych z apelem o pomoc dla Afryki dotkniętej klęską suszy. Zbiórka przeprowadzona we wszystkich parafiach przyniosła kwotę 341 426,67 zł (stan na listopad 2011). Środki w wysokości 220 tysięcy zł trafiły do Somalii, za pozostałe pieniądze gdańska Caritas zamierza wybudować studnię w Kenii w diecezji Meru.

Powstanie Klubu Seniora (grupa Starszej Młodzieży) w Centrum Caritas Na Dolnej (Gdańsk Dolne Miasto)

Z dniem 1 lipca 2012 r. JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź powierzył CARITAS Archidiecezji Gdańskiej prowadzenie Domu Samotnej Matki w Matemblewie. Siostry Kanoniczki Ducha św. bezpośrednio sprawujące opiekę nad mamami i dziećmi czuwają także nad Oknem Życia.

Wizyta Ks. Janusza Stecia w Afryce – w wiosce Laare, w diecezji Meru w Kenii. Gdańska Caritas wsparła budowę studni dla mieszkańców Laare.

Gdańska Caritas partnerem w realizacji projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Subregion Metropolitalny i Nadwiślański. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny, a innymi partnerami Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Pracodawcy Pomorza.

Projekt realizowany będzie do połowy 2015 roku, Caritas odpowiada za 3 zadania: tzw. Edukatornię, organizowanie Kół Jakościowych oraz 3 edycje Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej.

Ks. Tomasz Kosewski drugim Zastępcą Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

Goście z Kenii z wizytą w gdańskiej Caritas: S. Alicja i ks. Dionizio. W miejscowości Laare powstaje studnia dofinansowana ze środków przekazanych przez diecezjan. Podczas spotkania ks. Dionizio powiedział: „Pomaganie w Kenii i pomaganie w Polsce niczym się nie różni – w Afryce też organizowane są analogiczne formy pomocy”

Pierwsza Msza św. „Dla ubogich w duchu” – cykliczne, comiesięczne Msze św. w kościele pw. Gwiazdy Morza w Sopocie (każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 10.00)

Rozpoczęcie realizacji projektu „Druga Szansa Gdańska”, w którym uczestniczyło 20 osób w wieku 18-25 lat, które z powodu nie ukończonych szkół nie mogły znależć pracy

Pierwsza Msza św. w intencji osób wspierających Dom Samotnej Matki Caritas. W każdy pierwszy czwartek m-ca Msze będa odprawiane w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku matemblewie. W ramach pierwszoczwartkowych spotkań odbywać się będzie przygotowanie osób chętnych do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

Archidiecezjalna zbiórka na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Syrii.

Pierwsze spotkanie – inauguracja projektu VOLARE – w którym uczestnikami są młodzi w wieku 16-25 lat. Główną ideą projektu jest wolontariat jako metoda twórcza dla nabycia podstawowych umiejętności i jako alternatywny i innowacyjny sposób reintegracji młodych osób dorosłych z niskimi kwalifikacjami.

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę – z gdańskiej Caritas uczestniczyła grupa kilkunastoosobowa grupa podopiecznych, wolontariuszka – p. Alicja i s. Wacława.

Setny transport z pomocą z Mainz. Pan Rainer von Scharper od 30 lat organizuje i sam przywozi pomoc rzeczową dla Pomorzan

Zbiórka na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku tajfunu Haiynan na Filipinach

Finał akcji „350 szalików pod choinkę”. W akcje „dziergania” szalików włączyli się wolontariusze Centrum Wolontariatu CAG, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, podopieczni CAG – w tym dzieci ze świetlic i seniorzy z domów pomocy społecznej oraz klubów seniora, wolontariusze zagraniczni pomagający w CAG, pracownicy CAG oraz ich przyjaciele i rodziny oraz bardzo liczne grono osób z całej Polski, które dowiedziały się o akcji z internetu i zaczęły przysyłać zrobione przez siebie szaliki (otrzymaliśmy przesyłki z ponad 40 miejscowości z całego kraju; od niektórych osób przyszło kilka paczek w ciągu całego czasu trwania akcji). OSTATECZNY WYNIK AKCJI TO… 1574 SZALIKI!!! Wszystkie szaliki przed świętami trafiły do osób samotnych i bezdomnych – w Sopocie, Gdańsku, Gdyni, Wejherowie i Pucku.

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska i Ks. Janusz Steć – Dyrektor CAG podpisali umowę dot. użyczenia gdańskiej Caritas budynku przy ul. Dobrej 8A i B w Gdańsku. Budynek stanowi nową siedzibę Świetlicy Ucznia i Okienka Przedszkolnego.

Rozpoczęcie serii akcji pomocowych dla Ukrainy: zbiórka pieniędzy na leki i środki opatrunkowe (luty), akcja wysyłania paczek pn. „Rodzina Rodzinie” (marzec), przyjęcie dzieci na wypoczynek letni (lipiec), transport pomocowy (wrzesień)

Ogłoszenie plastycznego konkursu ekologicznego pn. „Razem oszczędzamy wodę i energię” dla rodzin wielodzietnych (z min. 5 dzieci). Finał połączony z uroczystym wręczaniem nagród miał miejsce 1 czerwca 2014 r. w Sopocie podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. 80 rodzin z Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej otrzymało energo- i wodooszczędne pralki automatyczne.

Ropoczęcie realizacji II edycji trzyletniego programu pn. „Samodzielni – Sprawni II” (PFRON) skierowanego do osób niepełnosprawnych.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Okna Życia w Rumi. Całodobowy dyżur przy oknie pełnią Siostry Salezjanki.

Spotkanie dzieci z Ukrainy przebywających na wypoczynku w gdańskiej Caritas z Parą Prezydencką: Anną i Bronisławem Komorowskimi. W Sopocie w Parku Północnym Prezydent RP posadził „dąb wolności”.

Pierwsze spotkanie ponadnarodowe w ramach projektu „Jump@school” (Cagliari, Włochy). Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji i wskazówek dotyczących interwencji w edukacji i kształceniu zawodowym zapobiegjącym wczesnemu opuszczaniu szkół. Projekt realizowany jest od 1 maja 2014 r do 3o kwietnia 2017 r. Gdańska Caritas pełni rolę partnera wnoszącego swoje doświadczenie w zakresie wdrożenia i rozwoju Modelu „Szkoła Drugiej Szansy”.

Michał – uczestnik WTZ Caritas w Gdyni – zajął I miejsce w plastycznym konkursie ogólnopolskim Sztuka osób niepełnosprawnych „Piękno natury” w kategorii malarstwo i witraż

Konferencja Opieki Paliatywnej. W związku z Jubileuszem X – lecia Domu Hospicyjnego Caritas im św. Józefa w Sopocie konferencja odbyła się na terenie Trójmiasta. Konferencja zakończyła obchody X-lecia placówki.

Marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk podziękował organizacjom pozarządowym (w tym CARITAS Archidiecezji Gdańskiej) za pomoc w róznych formach oraz przyjęcie na letni wypoczynek dzieci z Ukrainy. Organizacje otrzymały dyplomy.

Akcja „Champion w słoiku”. Z 2040 kg jabłek przekazanych w ramach programu „Embargo” uczestnicy WTZ Caritas, mieszkanki Domu Samotnej Matki Caritas przygotowali 1256 słoików przetworów dla osób bezdomnych.

Ogłoszenie konkursu literackiego dla rodzin wielodzietnych „Rodzinna opowieść wigilijna”. Finał odbył się 21 grudnia 2014 r. w Gdańsku Oliwie w Refektarzu Pocysterskim. 60 rodzin – laureaci – otrzymali 12 osobowe zastawy stołowe (komplety obiadowe i kawowe).

Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański na placu św. Piotra w Watykanie zapalił świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Był to „znak jedności z najsłabszymi, pomijanymi, najbardziej potrzebującymi pomocy oraz symboliczne rozpoczęcie roku Caritas obchodzonego w Polsce w 2015 roku”.

Akcja „Tutka charytatywna” – zbiórka żywności dla rodzin i osób samotnych. Tutki charytatywne mieściły 10 kg żywności, wydano 4000 tutek. Ofiarodawcy mogli zdobyć nagrodę – pielgrzymkę do Rzymu dla 2 osob ufundowaną przez Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe „Oremus”. Finał odbył się 6 stycznia 2015 r. podczas „Orszaku Trzech Króli”.

Rozpoczęcie peregrynacji kopii figury Matki Bożej z Lourdes po Archidiecezji Gdańskiej. W roku 25-lecia CARITAS Archidiecezji Gdańskiej kopia figury najpierw przyjmowana będzie w placówkach Caritas, a następnie (do końca roku) w innych placówkach oraz w dekanatach.

Otwarcie wystawy: 25 lat Caritas Archidiecezji Gdańskiej – 20 plansz wielkoformatowych ze zdjęciami z działalności gdańskiej Caritas. Miejsce: Park Oliwski

Zakończenie prac przy budowie studni w Czadzie, w miejscowości Gambala. Budowę studni gdańska Caritas dofinansowała dziei ofiarności diecezjan.

Ogłoszenie konkursu ekologicznego dla rodzin wielodzietnych (z min. 4 dzieci) pn. „Nowe ze starego”. Dla 100 zwycięzców przygotowano nagrody w postaci nowoczesnych zmywarek.

Uroczyste otwarcie nowej części Środowiskowego Domu Samopomcy w Krzywym Kole.

Archidiecezjalna zbiórka na rzecz pomocy mieszkańcom Nepalu poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi.

Uroczystość nadania imienia. Dom Samotnej Matki Caritas przyjął za patrona Bł. Gwidona z Montpellier.

Otwarcie Okna życia w Sopocie. W Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa zostało poświęcone i uroczyście otwarte trzecie w Archidiecezji Gdańskiej Okno życia.