Szkolne Koła Caritas2021-12-07T11:37:29+01:00

Project Description

Informacje

SKC – co to jest?

Szkolne Koło Caritas (SKC) to organizacja młodzieżowa działająca na terenie konkretnej szkoły, pod nadzorem dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu
w działania charytatywno- opiekuńczo- wychowawcze prowadzone przez CARITAS.

Lista Szkolny Kół Caritas w formacie PDF: lista SKC

Aby powstało Szkolne Koło Caritas potrzebni są:

– uczniowie, chętni do działania na rzecz innych,

– opiekun (nauczyciel)i – w miarę możliwości – asystent kościelny (ksiądz, siostra zakonna), gotowi wesprzeć uczniów w działaniu,

– dyrekcja szkoły zainteresowana utworzeniem SKC.

SKC tworzone są w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Uczniów skupionych w SKC w działaniach wspierają opiekun oraz asystent kościelny. Członkowie SKC wybierają spośród siebie zarząd, czyli przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz skarbnika. Pozostali członkowie SKC włączają się pracę koła, pomagając w przygotowywaniu i realizowaniu akcji.

Szkolne Koła Caritas na terenie naszej archidiecezji powołuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wniosek Dyrektora danej szkoły.

Akt powołania SKC wręczany jest uroczyście na Gali Wolontariatu, która odbywa się w grudniu w okolicach Międzynarodowego Dnia Wolontariatu.

Jak działa SKC?…

Zasadniczym celem powołania SKC jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy osobom potrzebującym w najbliższym otoczeniu – czyli najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość na terenie której znajduje się szkoła). W miarę możliwości członkowie SKC włączają się również szersze akcje organizowane przez Caritas diecezjalną.

Młodzież działająca w SKC sama decyduje o priorytetach i formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy i możliwości danego koła oraz od potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Biorąc pod uwagę konkretne potrzeby ubogich oraz uwarunkowania środowiskowe, członkowie SKC opracowują roczny plan pracy i przygotowują poszczególne akcje pomocowe.

Przygotowanie do działania – czyli szkolenia…

Uczniowie działający w Szkolnych Kołach Caritas przechodzą trójstopniowy cykl szkoleń:

– I stopień – tzw. szkolenie  wstępne (dla nowych członków SKC) pn. „Wyobraźnia miłosierdzia”

– II stopień – szkolenie formacyjne pn. „Wolni od, wolni z, wolni dla…’

– III stopień – szkolenie formacyjne pn. „Widzę więcej, patrzę sercem…”

Dodatkowo co roku organizowane jest szkolenie specjalistyczne pn. „2Tm2,2” dla opiekunów oraz członków zarządów SKC dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i organizacją pracy zespołu, delegowaniem zadań itp.

Rola opiekuna i asystenta kościelnego

Każde koło posiada swego opiekuna. Jest nim zazwyczaj nauczyciel danej szkoły (często katecheta, pedagog szkolny, wychowawca), który odpowiada za działalność koła wobec władz szkoły
i Caritas. Jego rola polega na inspirowaniu działalności charytatywnej, czuwaniu nad realizacją programu wychowawczego koła, reprezentowaniu go wobec dyrektora szkoły oraz dyrektora Caritas diecezjalnej, zapewnia bezpieczeństwo jego członkom podczas akcji i spotkań. Zajmuje się on sprawami organizacyjnymi  i wychowawczymi.

Nad kołem opiekę duchową pełni kościelny asystent koła. Jest nim zazwyczaj proboszcz lub ksiądz katecheta. Czuwa on nad formacją religijno – moralną członków koła oraz współpracą z Caritas parafialną lub diecezjalną. Asystent kościelny umacnia chrześcijańską motywację działalności koła oraz propaguje ideę miłosierdzia chrześcijańskiego i czynnej miłości bliźniego przez organizowanie spotkań o charakterze modlitewnym i formacyjnym (rekolekcje, dni skupienia, miesięczne spotkania formacyjne).

Pobierz formularz wniosku o powołanie SKC.

Więcej informacji na temat Szkolnych Kół Caritas można uzyskać w:

Centrum Wolontariatu Caritas 
al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, tel. 694485568, 505 323 652
Ks. Andrzej Wiecki  – awiecki@caritas.gda.pl
Justyna Knaak – jknaak@caritas.gda.pl

Aktualności