Parafialne Zespoły Caritas2021-12-07T11:35:08+01:00

Project Description

Informacje

Informacje o Parafialnych Zespołach Caritas:
Ks. Andrzej Wiecki
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
tel.  694485568, 505 323 652
e-mail: awiecki@caritas.gda.pljknaak@caritas.gda.pl

Lista Parafialnych Zespołów Caritas w formacie PDF: Lista PZC

Parafialne Zespoły Caritas tworzą osoby, które angażują się w swoich parafiach w pomoc chorym, biednym i potrzebującym. Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

Obszarem działania Parafialny Zespół Caritas jest teren parafii, przy której został powołany. Celem Zespołów jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Parafialny Zespół Caritas, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji oraz koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

W celu powołania PZC prosimy o kontakt Proboszcza Parafii, z księdzem Andrzejem Wieckim, tel. 694485568.

Więcej informacji o Parafialnych Zespołach Caritas:
Ks. Andrzej Wiecki, Justyna Knaak
al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
tel. 694485568, 505 323 652
e-mail: awiecki@caritas.gda.pljknaak@caritas.gda.pl

Statut Parafialnego Zespołu Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Zgodnie z § 19 i 20 Statutu Caritas Archidiecezji Gdańskiej z dnia 15.08.2005 r. oraz w oparciu o „Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas” zaakceptowane przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski w dniu 3 grudnia 1999 r., niniejszym nadaje się statut Parafialnego Zespołu Caritas (PZC), dla jak najlepszego realizowania zadań miłosierdzia stojących przed każdym wiernym.
ROZDZIAŁ I
POWOŁANIE I SIEDZIBA
§ 1.     
1. Parafialny Zespół Caritas, zwany w dalszej części niniejszego statutu „PZC”, powołuje na wniosek proboszcza parafii Dyrektor Caritas nadając nazwę „Parafialny Zespół Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy parafii…………………………………………”. Siedzibą PZC jest siedziba parafii.
2.      O powołaniu PZC, Dyrektor Caritas informuje Biskupa Diecezjalnego.
3.      PZC jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji.
4.      PZC może zostać wyodrębniony podatkowo jako zorganizowana część parafii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 21.      PZC korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej parafii, przy której został powołany.2.      Obszarem działania PZC jest teren parafii, przy której został powołany. Dla skutecznego wykonywania misji i zadań PZC, za zgodą Dyrektora Caritas, możliwe jest rozszerzenie działalności poza obszar parafii.           ROZDZIAŁ II
MISJA I ZADANIA
§ 31.      Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.2.      PZC, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.

3.      PZC koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.  

§ 4

1.      Do zadań PZC należy w szczególności:

a.      krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;

b.     prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;

c.      pomoc społeczna;

d.     podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

e.      działalność na rzecz mniejszości narodowych;

f.       ochrona i promocja zdrowia;

g.      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

h.     promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

i.       upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

j.       działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

k.     działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

l.       krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

m.   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

n.     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

o.     działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

p.     przeciwdziałanie patologiom społecznym;

q.     upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

r.       pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

s.      działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

t.       promocja i organizacja wolontariatu.

2.      Zadania te PZC realizuje w szczególności poprzez:

a.      systematyczną formację i kształcenie wolontariuszy;

b.     spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej;

c.      organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań PZC, za zgodą Dyrektora Caritas;

d.     organizowanie grup wolontariatu;

e.      prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;

f.       różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

3.      PZC informuje Proboszcza o podjętej współpracy z innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie parafii i diecezji.

4.      PZC po uzyskaniu aprobaty Proboszcza może podjąć współpracę:

a.      z administracją publiczną,

b.     z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej katolickiej tożsamości.    

ROZDZIAŁ III
WŁADZE PZC I ICH ORGANIZACJA

§ 5

Władzami PZC są:

1.      Przewodniczący.

2.      Zarząd.

3.      Walne Zebranie.

§ 6

1.      Przewodniczącym PZC jest Proboszcz lub upoważniony pisemnie jego pełnomocnik, którym może być duchowny pracujący w parafii. O ustanowieniu pełnomocnika Proboszcz informuje Dyrektora Caritas.

2.      Przewodniczący odpowiada za całokształt działalności PZC przed Biskupem Diecezjalnym oraz Dyrektorem Caritas.

3.      Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

a.      propagowanie misji i zadań PZC;

b.     zatwierdzanie programów działalności;

c.      zatwierdzanie członków Zarządu i członków zwyczajnych PZC;

d.     nadzór nad działalnością PZC;

e.      podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu;

f.       składanie wniosku na Walnym Zebraniu o odwołanie Zarządu.

4.      W nadzwyczajnych sytuacjach, Przewodniczący PZC, działając w porozumieniu z Dyrektorem Caritas Diecezji, może samodzielnie odwołać Zarząd PZC lub poszczególnych jego członków.

§ 7

1.      Zarząd PZC składa się z 3-4 osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz Wiceprezesa przy 4-osobowym składzie Zarządu.

2.      Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie członków PZC, zatwierdza Przewodniczący PZC i akceptuje Dyrektor Caritas.

3.      Zarząd powoływany jest na trzyletnią kadencję. Członkowie Zarządu po upływie kadencji Zarządu mogą być ponownie wybrani na następna kadencję.

4.      Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję bez wynagrodzenia.

5.      Prezes PZC zwołuje posiedzenia Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej raz w miesiącu oraz zawsze, ilekroć zachodzi potrzeba. W posiedzeniach ma prawo uczestniczenia Przewodniczący PZC.

§ 8

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a.      kierowanie działalnością PZC;

b.      rozporządzanie środkami materialnymi i finansami PZC w porozumieniu z Przewodniczącym;

c.      współpraca z Caritas Diecezji;

d.      przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania członków;

e.      przygotowanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego dla Caritas Diecezji oraz Walnego Zebrania członków.

§ 9

1.      PZC reprezentuje Przewodniczący wraz z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.

2.      Przewodniczący może upoważnić do reprezentowania PZC Prezesa wraz z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.

§ 10

1.      Walne Zebranie odbywa się przynajmniej raz w roku oraz zawsze wówczas, gdy zachodzi potrzeba. Zwołane prawidłowo jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni PZC, członkowie Zarządu oraz Przewodniczący.

2.      O zwołaniu Walnego Zebrania PZC informuje się w sposób zwyczajowo ustalony w danej parafii dla ogłoszeń duszpasterskich.

3.      Walne Zebranie może wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących PZC, a w szczególności:

a.      zatwierdza sprawozdanie Zarządu;

b.     rozstrzyga wnioski członków, o ile były uwzględnione w porządku obrad;

c.      wybiera członków Zarządu;

d.     na wniosek Przewodniczącego PZC odwołuje członków Zarządu;

e.      wnioskuje do Dyrektora Caritas o rozwiązanie PZC większością 3/4 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

4.      Wszyscy członkowie mają równe prawo głosowania. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.  

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOSTWO W PZC


§ 11

1.      Członkostwo w PZC dzieli się na:

a.      zwyczajne – wolontariusze pracujący systematycznie dla realizacji misji Caritas, którzy złożyli deklarację członka zwyczajnego;

b.     wspierające – osoby fizyczne lub prawne deklarujące swoją stałą miesięczną ofiarę finansową na wsparcie realizacji misji Caritas.

2.      Z PZC mogą współpracować wolontariusze, którzy nie są członkami PZC, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących pracy wolontariuszy.

3.      Wszystkich wolontariuszy PZC obowiązuje w sumieniu tajemnica w odniesieniu do spraw i osób, którym pomagają.

4.      Utrata członkostwa następuje w wyniku rezygnacji członka PZC lub decyzji Przewodniczącego podjętej na wniosek Zarządu PZC.    

ROZDZIAŁ V
ŚRODKI MATERIALNE

§ 12

PZC czerpie potrzebne do prowadzenia działalności statutowej środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności:

a.      dochodów z imprez (festyny, loterie, aukcje, zabawy);

b.      ofiar pieniężnych i w naturze;

c.      dotacji instytucji kościelnych i publicznych;

d.      darowizn, spadków i zapisów,

e.      funduszy parafialnych;

f.       własnej działalności gospodarczej;

g.      innych źródeł według praktyki parafialnej i diecezjalnej.  

§ 13

1.      PZC posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów statutowych.

2.      W karcie wzorów podpisów podpisy składają Przewodniczący i członkowie Zarządu PZC.

3.      Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku wymagany jest podpis Przewodniczącego i jednego z członków Zarządu PZC.  

§ 14

1.      PZC nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz zawierania innych umów, z zastrzeżeniem pkt 2, bez pisemnej zgody Proboszcza parafii, przy której PZC działa.

2.      PZC ma prawo ubiegania się o dotacje na prowadzenie swojej działalności statutowej i zawieranie umów z tym związanych, w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.

3.      Podjęcie działalności gospodarczej przez PZC wymaga pisemnej zgody Proboszcza, który nadaje regulamin prowadzenia działalności gospodarczej przez PZC.  

§ 15

1.      Okresem sprawozdawczym PZC jest rok kalendarzowy.

2.      W ciągu miesiąca od zakończenia roku sprawozdawczego PZC przesyła pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Caritas Diecezji.

3.      Dyrektor Caritas lub osoba przez niego upoważniona, za zgodą Biskupa Ordynariusza, ma prawo kontroli majątku, dokumentacji i gospodarki finansowej PZC w każdym czasie.    

ROZDZIAŁ VI
DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI

§ 16

1.      PZC dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi przez Caritas Diecezji, a w szczególności poprzez:

a.      prowadzenie kartotek osób potrzebujących;

b.     ewidencję otrzymanych i przekazanych darów rzeczowych;

c.      prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej;

d.     prowadzenie protokołów spotkań;

e.      prowadzenie kroniki.

2.      Dokumentacja PZC, z wyjątkiem § 16 pkt 1e), pozostaje w całości do wyłącznego wglądu Przewodniczącego i Zarządu PZC oraz Biskupa Diecezjalnego i Dyrektora Caritas lub ich upoważnionych przedstawicieli.

3.      W przypadku realizowania przez PZC zadań zleconych przez administrację publiczną należy prowadzić dokumentację wymaganą przez zleceniodawcę. Dostęp do dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania przysługuje podmiotom wskazanym przez zleceniodawcę w umowie oraz podmiotom wymienionym w § 16 pkt 2.

4.      Prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe wymaga szczególnego zachowania staranności i przestrzegania w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych zbieranych w ramach dokumentacji PZC powinien być ograniczony.

5.      W przypadku prowadzenia przez PZC działalności gospodarczej należy spełnić wszystkie obowiązki nakładane przez odpowiednie przepisy prawa, zarówno przy jej podejmowaniu, jak też prowadzeniu.

6.      Dokumentacja bieżąca i archiwalna PZC przechowywana jest w siedzibie parafii z zachowaniem przepisów dotyczących dokumentacji parafialnej.  

§ 17

1.      Prawo podpisywania umów przysługuje łącznie Przewodniczącemu i jednemu z członków Zarządu PZC, zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszego Statutu.

2.      Wszelkie pisma, dokumenty i informacje PZC wychodzące na zewnątrz wymagają podpisu Przewodniczącego i Prezesa PZC.  

ROZDZIAŁ VII
FORMACJA CHARYTATYWNA I EDUKACJA CZŁONKÓW

§ 18

1.      Członkowie PZC mają obowiązek troszczenia się o pogłębienie własnego życia religijnego oraz dokształcania się w dziedzinie pracy charytatywnej.

2.      Przynajmniej raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania członków PZC obejmujące:

a.      formację religijną;

b.     formację metodyczno – dydaktyczną;

c.      sprawy organizacyjne.

3.      Obowiązkiem członków zwyczajnych PZC jest uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych i szkoleniach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w celu doskonalenia podejmowanej posługi miłosierdzia.    

ROZDZIAŁ VIII
ROZWIĄZANIE PZC

§ 19

Rozwiązać PZC może Dyrektor Caritas za zgodą Biskupa Diecezjalnego:

a.      z własnej inicjatywy;

b.      na wniosek Walnego Zebrania Członków PZC;

c.      na wniosek Przewodniczącego PZC.  

§ 20

W razie rozwiązania PZC jego środki materialne przechodzą na działalność charytatywną, zgodnie z decyzją o przeznaczeniu środków materialnych i finansowych podjętą przez Dyrektora Caritas.

ROZDZIAŁ IX
SYMBOLE I ŚWIĘTA

§ 21

1.      PZC używa pieczęci o treści „Parafialny Zespół Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy parafii………………………………….” i symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz napisu CARITAS, stylizowanego na kształt serca, znajdującego się w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy znaku są monochromatyczne.

2.      PZC ma prawo posługiwania się znakiem Caritas z zachowaniem odrębnych przepisów i zaleceń.

3.      Świętem patronalnym PZC jest Święto Miłosierdzia Bożego.  

ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aktualności

Pomagamy pomagać

piątek, 23 października 2020|

W tym tygodniu do parafii pw. Św. Krzysztofa w Gdańsku trafiła nowa lodówka zakupiona z projektu "Pomoc sąsiedzka" (realizowanego we [...]