Projekt pt.: „Sopot Aktywni Mieszkańcy” jest częścią Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno–Zawodowej (MSASZ). Ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno–zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, młodzieży w wieku 18-27 lat, osób 50+ poprzez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Projekt jest dedykowany 58 osobom (26K, 32M)–mieszkańcom Sopotu. Rekrutacja będzie prowadzona we współpracy z podmiotami formalnymi i nieformalnymi działającymi na terenie Sopotu w ramach partnerstwa na rzecz integracji społecznej. Głównym partnerem rekrutacji projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Na etapie wstępnym uczestnik/uczestniczka projektu zostanie objęty/a wszechstronną diagnozą realizowaną przez zespół specjalistów. Diagnoza realizowana będzie w 7 obszarach funkcjonowania odbiorcy projektu: psychologicznej, mieszkaniowej, rodzinnej, socjalno-bytowej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Identyfikowane będą potrzeby, możliwości, zasoby i ograniczenia uczestników. Dla każdego uczestnika zostanie zaplanowana ścieżka reintegracji z wykorzystaniem zindywidualizowanych form wsparcia w celu wzmocnienia kompetencji społecznych, a także wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Działania dla 58 odbiorców ostatecznych: Ścieżka reintegracji dla 58 osób, poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz grupowe, doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe, szkolenia i kursy zawodowe dla 24 osób, stypendium dla uczestników projektu wypłacane w projekcie na podstawie ustalonego regulaminu stypendium. Każda z grup odbiorców zostanie objęta dodatkowymi działaniami, niezbędnymi z uwagi na ich specyfikę.

Partner Wiodący:

-Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Partnerzy projektu:

-Caritas Archidiecezji Gdańskiej

-Fundacja Niesiemy Pomoc

-Gmina Miasta Sopotu/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Okres realizacji projektu 01.09.2016 – 30.09.2018

Projekt jest realizowany na obszarze Sopotu.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej odpowiada za poniższe zadania:

– 7 miesięczna ścieżka reintegracji, stworzona  indywidualnie dla każdego uczestnika w wieku 18-27 lat – łącznie działaniami projektu zostanie objętych 22 uczestników. Beneficjenci ostateczni skorzystają m.in. ze wsparcia psychologa, warsztatów terapeutycznych, doradztwa zawodowego, oraz szkoleń i staży. 

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy do projektu

-deklaracja uczestnictwa

-oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-RPO

-oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-CST

Więcej informacji:

-osoba do kontaktu: Marcin Gawiuk

-e-mail: mgawiuk@caritas.pl

-www.gdansk.caritas.pl

-tel. 58 555 78 78