Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących
się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Celem projektu jest usprawnianie systemu wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowanie zestawu rekomendacji, których wdrożenie przyczyni się do:

1) zwiększenia możliwości dotarcia do osób młodych, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia;

2) przygotowywania trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy;

3) wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych.

Partnerstwo projektowe:
Wojewódzki Urząd Pracy – lider
Caritas Archidiecezji Gdańskiej – partner

Partnerstwo regionalne 29 podmiotów:

 • zajmujących się problematyką młodzieży,
 • instytucji rynku pracy,
 • instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji,
 • pracodawców/organizacje pracodawców.

Spotkania informacyjne, inicjujące zawiązanie Partnerstwa regionalnego:

 • 20 czerwca 2016 r. – Gdańsk, Dom Muzyka, ul. Łąkowa 1-2
  (powiat pucki, wejherowski, kartuski, gdański, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot)
 • 21 czerwca 2016 r. – Słupsk, Hotel Piast, ul. Jedności Narodowej 3
  (powiat lęborski, bytowski, słupski, m. Słupsk)
 • 23 czerwca 2016 r. – Chojnice, GENUE Ubezpieczenia, ul. Nowe Miasto 177 (powiat kościerski, chojnicki i człuchowski)
 • 24 czerwca 2016 r. – Kwidzyn, Hotel CENTRUM, ul. Kopernika 32
  (powiat nowodworski, malborski, tczewski, sztumski, starogardzki, kwidzyński)
  Godziny spotkań od 10.00 do 14.00.,

Plan prac Partnerstwa regionalnego:

 • I spotkanie Partnerstwa
  30.06.2016  / Hotel Scandic ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk;
 • II spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  26-27.07.2016  / Hotel Victoria ul. Zamostna 1, Bolszewo
 • III spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  23-24.08.2016  / Hotel Wrota Kaszub ul. Konarzyńska 16, Stara Kiszewa
 • IV spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  13-14.09.2016  / Hotel Nadmorski ul. Nadmorska 9, Łeba
 • V spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  04-05.10.2016 / Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy ul. Polanki 124, Gdańsk
 • Spotkanie panelowe ekspertów 
  28.10.2016 / Beethoven Hotel ul. Beethovena 7, Gdańsk
 • VI spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  03.11.2016 / Gdańsk NOVOTEL ul. Pszenna 1, Gdańsk
 • Spotkanie podsumowujące
  16.12.2016 / Gdańsk

Okres realizacji projektu:
czerwiec – grudzień 2016 r.

Rezultat pracy Partnerstwa – zestaw rekomendacji:

 • analiza sytuacji osób młodych: „Osoby młode w trudnej sytuacji na pomorskim rynku pracy – potrzeby, możliwości i instytucje wsparcia”  
 • „Zestaw rekomendacji”
  – dla instytucji rynku pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy w tym grupy NEET, uwzględniające najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego,
  – dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie wspierania osób młodych, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I POWER,
  – dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendy Głównej OHP w zakresie wspierania osób młodych, w tym sformułowanie kryteriów dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I POWER,
  – rekomendacje zawierające sposób funkcjonowanie partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości.

Wypracowane rekomendacje:

 • zwiększą możliwości dotarcia do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • umożliwią przygotowanie trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy,
 • pozwolą na sformułowanie kryteriów wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych, na szczeblach lokalnych i regionalnych.

Źródło finansowania projektu:

 • Europejski Funduszu Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Wartość projektu:
250 616,25 zł(w tym 211 219,38 zł – środki UE oraz 39 396,87 zł – krajowe środki publiczne)