PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE MOSE

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej została zaproszona do udziału w międzynarodowym projekcie MOSE „An Innovative Training MOdel for SocialEnterprises Professionals/ Qualifications” („Innowacyjny Model szkoleniowy dla przedsiębiorstw społecznych, umiejętności zawodowe/ kwalifikacje”).

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Leonardo da Vinci, który ma na celu m.in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera on także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Projekt MOSE ma charakter naukowo – badawczy, bazuje na doświadczeniach każdego z Partnerów, wśród których są organizacje z Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i Polski:

 • Comune di Avellino (Municipality of Avelino)(Włochy) – promotor projektu;
 • SILabo srl – Laboratorio per la Società dell' Informazione (Włochy) – koordynator projektu; inni Włoscy uczestnicy:
  • VITA Consulting
  • ASVI
  • Cooperativa sociale La Locomotiva ONLUS
  • Associazione Diogene ONLUS;
 • CIES- Centro de Investigacion de Economia y Sociedad (Hiszpania),
 • The Co-operative College i Leeds Metropolitan University (Wielka Brytania)
 • Apopsi (Grecja)
 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Celem projektu MOSE jest opracowanie modelu szkolenia zawodowego dla wyższej i średniej kadry prowadzącej przedsiębiorstwa społeczne (głównie w zakresie zarządzania społecznego, komunikacji i ekonomii społecznej).
Zadaniem Caritas w projekcie MOSE jest współpraca przy tworzeniu modelu szkolenia zawodowego poprzez analizę krajowego rynku przedsiębiorstw społecznych, potrzeb szkoleniowych oraz konsultacje gotowego modelu.

Informacja o projekcie dostępna jest również w języku angielskim na oficjalnej stronie projektu MOSE: http://www.leonardo-mose.eu.

Aktualności:

30 marca 2009 r.
Dobiega końca realizacja projektu MOSE.
Poniżej w pliku PDF prezentujemy Państwu publikację Caritas Archidiecezji Gdańskiej zawierającą rezultaty badań przeprowadzonych w ramach projektu MOSE. Są to m.in. wyniki analizy SWOT trzeciego sektora na podstawie badań przeprowadzonych przez partnerów z Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polski.
Jednym z zaleceń projektu jest podział zadań związanych z prowadzeniem spółdzielni socjalnych pomiędzy dwie osoby, z których jedna powinna odpowiadać za zarządzanie finansami, natomiast druga ? powinna zajmować się komunikacją i marketingiem.
W prezentowanej publikacji znajdziecie Państwo ocenę poszczególnych kompetencji, umiejętności i zakresu zadań sformułowanych dla specjalisty ds. finansów oraz specjalisty ds. komunikacji i marketingu. Oceny tej dokonali przedstawiciele spółdzielni socjalnych w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie, w trakcie badań grup fokusowych.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną publikacją. [pobierz]

6–8 listopada 2008 r. – udział koordynatora z ramienia Caritas Archidiecezji Gdańskiej w V spotkaniu roboczym przedstawicieli Partnerów projektu MOSE w Barcelonie.
Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowego stanu realizacji projektu oraz dalsze prace nad zakresem i formą modelu szkoleniowego dla przedsiębiorstw społecznych.
W trakcie spotkania ustalono zakres ścieżek szkoleniowych dla zalecanych przez projekt dwóch specjalistów w przedsiębiorstwach społecznych, tj. dla specjalisty ds. finansów społecznych oraz specjalisty ds. komunikacji i marketingu społecznego.
Kolejnym zadaniem wszystkich partnerów jest opracowanie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych. Opracowanie to będzie wykorzystane jako jeden z elementów planowanego szkolenia e–learningowego.

16–17 października 2008 r. – udział koordynatora z ramienia Caritas Archidiecezji Gdańskiej w III spotkaniu technicznym przedstawicieli Partnerów projektu MOSE w Mediolanie.

Celem spotkania była dyskusja i podsumowanie badania fokusowego przeprowadzonego w każdym z państw partnerskich wśród przedstawicieli trzeciego sektora. W trakcie spotkania, na podstawie wstępnej analizy jakościowej wyników badań fokusowych, ustalono listę tematów szkoleniowych, które większość uczestników badań wskazała jako najistotniejsze dla organizacji trzeciego sektora.

1 października 2008 r. – badanie fokusowe przeprowadzone w Poznaniu wśród przedstawicieli kadry kierowniczej spółdzielni socjalnych oraz innych organizacji związanych ze spółdzielczością socjalną. W trakcie badania przeprowadzono dyskusję; uczestnicy wypełniali również ankietę, w której ustosunkowali się do wyników dotychczasowych analiz przeprowadzonych w ramach projektu MOSE oraz do dwóch profilów zawodowych (1 – dla specjalisty w zakresie finansów społecznych; 2 – dla specjalisty w zakresie marketingu i komunikacji społecznej), które proponowane są dla spółdzielni socjalnych.

25 września 2008 r. – prezentacja projektu MOSE – dystrybucja ulotek informacyjnych podczas Warsztatów „Spółdzielczość socjalna” zorganizowanych w siedzibie Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku.

22 września 2008 r. – prezentacja projektu MOSE – dystrybucja ulotek informacyjnych podczas Mini Targów Ekonomii Społecznej zorganizowanych w ramach Dnia Ekonomii Społecznej w siedzibie Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku.

News:

30 March of 2009
The realization of the MOSE project is going to the end.
Below you can see the publication of the project results written in Polish. There is the SWOT analysis of the third sector based on data from Italy, Greece, Great Britain, Spain and Poland.
The one of the project recommendation is to divide the tasks and responsibilities of social cooperatives among two people. One of them should be responsible for finance when the other one should care of the communication and marketing.
In enclosed publication you can find the opinion about the particular tasks, activities and competencies of two specialists in social cooperative: the specialist of finance and the specialist of the communication and marketing. These opinions came from the focus group surveys organized in each of five countries participated in the MOSE project.

6–8 November of 2008 – the participation of Caritas of Gdansk Archdiocese representative in V transnational meeting of MOSE Partners in Barcelona. The meeting objective was the summing up the project results as well as further works on content and formula of the training model for social enterprises.
The scope of training paths for two specialists recommended by project for social enterprises were established during the meeting; i.e. for the specialist in social finance and the specialist in social communication and marketing.
The next task of partners is to draw up the collection of best practice in fund raising for social enterprises activity – as a part of the planned e–learning module.

16–17 October of 2008 – the participation of Caritas of Gdansk Archdiocese representative in III technical meeting of MOSE Partners in Milan.

The meeting objective was the discussion and summing up the results of the third sector stakeholders focus group, which had been earlier undertaken in five countries participated in the MOSE project.

During the meeting in Milan, based on the initial qualitative analysis of the focus group results, the list of the training courses – found by the majority focus group participants as the most essential for social cooperatives – was determined.

1 October of 2008 – the focus group survey was undertaken in Poznan among the representatives of the social cooperatives managers and other organizations (society, foundation) which role is to support the social cooperatives activities. The part of the focus group was the discussion; the participants task was also to fill in the stakeholders survey, where they could assess the results of previous analysis of MOSE project as well as two professional profiles (1 – for the specialist in social finance; 2 – for the specialist of social marketing and communication), which are suggested for social cooperatives.

25 September of 2008 – the MOSE project presentation – the distribution of MOSE information brochures during the „Social cooperative movement” Workshop organized in seat of Regional Information and Support Centre for NGOs in Gdansk.

22 September of 2008 – the MOSE project presentation – the distribution of MOSE information brochures during the Social Economy Mini Market organized within the Social Economy Day in seat of Regional Information and Support Centre for NGOs in Gdansk.

Aby dowiedzieć się więcej, napisz doeniemkiewicz@caritas.pl