Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne, związane z edukacją ekologiczną, które zostały zauważone wśród dzieci i młodzieży. Ważną przesłanką w organizacji edukacji ekologicznej jest zapewnienie odpowiedniej formy, łączącej zabawę z nauką, pozwalającej na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Wiedza, jaką posiadają dzieci 
i młodzież jest zróżnicowana, zależna od wieku, często nieuporządkowana. Dlatego podejmowana działania będą dostosowane do wieku, poziomu nauczania i odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby.

Projekt będzie realizowany od 16 kwietnia do 30 listopada 2018 r. na obszarze województwa pomorskiego. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.

Zadanie podzielone jest na dwie części:

1)     Dzień Dziecka – 1 czerwca 2018

W wydarzeniu wezmą udział dzieci i młodzież (ok. 500 osób), m.in. ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Caritas od 25 lat organizuje Dzień Dziecka dla swoich podopiecznych 
w formie rejsu katamaranem po Zatoce Gdańskiej. Tematyka przewodnia tegorocznego spotkania będzie nawiązywała do obchodów 100-lecia niepodległości Państwa Polskiego i dotyczyła dziedzictwa przyrodniczego Polski i Pomorza. Uczestnicy rejsu będą rozwijali swoją wiedzę poprzez zabawę oraz zajęcia zręcznościowe uczestnicząc w różnorodnych warsztatach. Na pokładzie katamaranu zorganizowane zostaną stoiska edukacyjne prowadzone przez wolontariuszy. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej będą polegały m.in. na rozpoznawaniu gatunków ryb żyjących w Bałtyku oraz gatunków ptaków i ssaków występujących na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Dzieci dowiedzą się o problemach ekosystemu Zatoki Gdańskiej. Dodatkowo zostaną im przekazane informacje o tym, jakie odpady najczęściej znajdowane są w morzu i na plaży, jak długi jest czas ich rozkładu 
w wodzie oraz co można zrobić, aby ponownie wykorzystać przedmioty, które trafiają do Bałtyku.

2)     Konkurs „EKO Instrukcja” – Konkurs na przygotowanie plakatu lub filmu „Jak poprawnie segregować śmieci”

Konkurs ma na celu:

–       promowanie wśród uczniów postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, nawyku ich selekcji i segregacji;

–       kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków sortowania śmieci przyczyniających się 
do dbałości o stan środowiska naturalnego;

–       podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy;

–       rozwijanie wiedzy o korzyściach wynikających z segregowania odpadów komunalnych i zasadach segregacji u źródła (w gospodarstwach domowych);

–       pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im twórczego wykorzystania m.in. materiałów plastycznych, jak i telefonów komórkowych, tabletów, kamer, itp.

Konkurs ma charakter grupowy. Praca powinna być wykonana przez grupę/zespół uczniów z jednej klasy, liczących minimum 3 osoby. Każda grupa powinna mieć nauczyciela – opiekuna, pod opieką, którego zostanie wykonany plakat lub film.

Realizacja programu przyczynia się do obniżenia zanieczyszczeń środowiska, poprzez działania edukacyjne wśród najmłodszych. Dzieci i młodzież zdobędą wiedzę m.in. w zakresie segregacji odpadów, co jest bardzo istotne 
z punktu widzenia ich przyszłego uczestnictwa w prowadzeniu gospodarstw domowych. Wyrabianie prawidłowych nawyków od najmłodszych lat będzie przynosiło pozytywny efekt w przyszłości. Prawidłowa segregacja przyczynia się do osiągnięcia wielu pozytywnych efektów, w tym m.in.:

–       ochrony środowiska,

–       przetwarzania i wykorzystania surowca wtórnego na nowe materiały,

–       oszczędzania miejsca na składowanie,

–       ograniczenia ilości wprowadzanych odpadów o długim okresie rozkładu,

–       ograniczenia zużycia surowca naturalnego,

–       ograniczenia zużycia energii,

–       ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,

–       ograniczenia ilości odpadów i ścieków.

Prawidłowa segregacja odpadów sprawia problemy. Często prowadzona jest przez mieszkańców intuicyjnie, 
bez znajomości zasad obowiązujących w danej gminie, dlatego też ważne jest prowadzenie ciągłej edukacji 
i informowanie w tym zakresie.

Celem zadania jest oddziaływanie edukacyjne i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone działania będą służyły temu, aby dzieci i młodzież nabrały przeświadczenia, że można od najmłodszych lat uczestniczyć w działaniach proekologicznych, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Cele edukacyjne mieszczą się w następujących obszarach:

–       podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konieczności segregowania śmieci,

–       przekazywanie wiedzy związanej z segregacją odpadów w gospodarstwach domowych (konieczność dostosowania nawyków i sposobów segregowania w danej gminie),

–       wyrabianie nawyków segregacji w miejscu prywatnym bądź publicznym,

–       podnoszenie wrażliwości ekologicznej,

–       zwiększanie wiedzy na temat pomorskiej flory i fauny (gatunki zwierząt, roślin, zwierzęta i rośliny chronione),

–       podnoszenie wiedzy w zakresie obszarów chronionych (Trójmiasto i okolice).

koszt kwalifikowany zadania (20 800,00 zł)
kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 20 000,00 zł;zadanie zostało zrealizowane dzieki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
www.wfosigw.gda.pl

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Dzien Dziecka

Wręczeni nagród w konkursie:EKO INSTRUKCJA

Relacja z pobytu jednej ze zwycięskich szkół

Działania realziowane w ramach realizacji projektu: ” Edukacja dot. ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z obszaru województwa pomorskiego” Koszt kwalifikowany zadania (20 800,00 zł) Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 20 000,00 zł;zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl.