ECMYNN

Od maja 2015 r Caritas Archidiecezji Gdańskiej uczestniczy w projekcie „Enhancing Competences to Meet Needs of Young’s Neets (ECMYNN)”. Jest to projekt, który ma na celu poszerzenie kompetencji osób pracujących/zaspokajających potrzeby grupy NEET (ang. „not engaged in education, employment or training” – osoby pozostające bez edukacji, zatrudnienia czy treningu). Potrzeba skupienia się na grupie NEET stała się oczywista w obliczu analiz i dokumentów opracowanych przez Komisje Europejską.
Liderem projektu jest gmina San Giovanni Teatino z Włoch, pozostali partnerzy: Atom z Grecji, Territorio Sociale z Włoch, San Sandurnino z Hiszpanii.
Obszar działania: Projekt realizuje dwa cele szczegółowe:
– Poprawa umiejętności specjalistów pracujących w kontakcie z tą częścią młodych ludzi, którzy mogą przynależeć do grupy tzw. NEET,
– Tworzenie, promowanie i rozwijanie zakresu nowego systemu mentoringu, doradztwa zawodowego i osobistego wsparcia w celu uniknięcia/ ograniczenia sytuacji kryzysowej „młodzieży NEET”Efektem projektu będzie stworzone w międzynarodowej sieci kompendium „Wytyczne do skutecznego zarządzania NEET w Europie”, a także próba zreformowania usług zatrudnienia i szkoleń praktycznych skierowanych do młodzieży w wieku 15-29 lat. Ma to być źródło potencjalnie przydatne dla lokalnych działań oraz dyskusji na wielu poziomach (gminnych, samorządowych, itd.).
Oczekuje się, że projekt ECMYNN przyniesie ogólną poprawę jakości usług poradnictwa zawodowego, pomocy psychospołecznej i indywidualnego szkolenia prowadzonego przez organizacje uczestniczące w projekcie.Bezpośrednim odbiorcą projektu są pracownicy młodzieżowi z organizacji docelowych biorących udział w projekcie . W wyniku przeprowadzonych badań oraz szkolenia, osoby bezpośrednio zaangażowane w prace z młodzieżą NEET będą miały możliwość wzmocnić swoją wiedzę , poprawić zdolność do analizy , które to umiejętności będą mogły pomóc w wychwyceniu potrzeb młodych ludzi z grupy NEET , a także pozwolą przetestować skuteczność nowych usług, a w dalszej fazie umieścić je na stałe w programie pracy.