Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt ,,Dobry Profil” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w terminie od 13 listopada do 31 grudnia 2017 roku

w ramach Programu II na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości, Priorytet I Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Tytuł zadania: 
Organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych, mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegające na  organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych.

Streszczenie zadania wraz ze wskazaniem obszaru jego realizacji: 
Zaplanowane działania skierowane są do  młodych ludzi – uczniów szkół podstawowych i średnich w województwie pomorskim, którzy z racji na swój młody wiek są zagrożeni skutkami przestępczości, a niejednokrotnie sami już zostali doświadczeni w swoim najbliższym otoczeniu. 

Cel główny projektu:

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w grupie docelowej w wieku 5-16 lat uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego, w tym przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu dziennego w dzielnicach Gdańska i Sopotu prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, do dnia 31 grudnia 2017 roku, poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

1. Uświadomienie szkód społecznych, zdrowotnych i prawnych wynikających ze spożywania  i uzależnienia od alkoholu, narkotyków 
i dopalaczy oraz wchodzenia w  konflikt z prawem.
2. Edukację pro społeczną jako metodę poznania sposobów reagowania na negatywne presje patologicznego środowiska.
3. Wzmacnianie czynników promujących zdrowy styl życia i rozwijanie potencjalnych możliwości sportowych dzieci i młodzieży.
4. Kształtowanie pozytywnych postaw uczestników wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa.

W ramach projektu planuje się dwa działania:
1) Wyjazd do ośrodka wypoczynkowego planowany do realizacji w województwie pomorskim, łącznie dla 70 osób – uczniów szkół podstawowych z województwa pomorskiego oraz delegowanych do opieki nad nimi nauczycieli. Uczniowie, którzy wezmą udział w wydarzeniu na co dzień aktywnie włączają się w działania wolontariatu i należą do szkolnych kół Caritas.

2) Warsztaty skierowane do 235 dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu dziennego w dzielnicach Gdańska i Sopotu, i które są szczególnie narażone na działania ryzykowne.

W ramach projektu zaplanowane są zajęcia z psychologiem, socjologiem, prawnikiem, a także warsztaty, podczas których uczestnicy opracują ulotkę – komiks, który uwzględniając pomysły dzieci i młodzieży oraz wiedzę prawnika i psychologa, wzmocni profilaktykę przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród uczniów ze 100 szkół z województwa pomorskiego.

W rezultacie przeprowadzonych zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

– nazywania swoich uczuć i konstruktywnego sposobu ich wyrażania,
– sposobu i miejsca otrzymania pomocy w trudnych sytuacjach,
– właściwego rozpoznania negatywnych zachowań i adekwatnej reakcji,
– dobrych wzorców zdrowego stylu życia,
– konsekwencji swoich zachowań,
– możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań,
– wzmocnienia postawy asertywnej.

 kontakt: Monika Dudek, mdudek@caritas.pl, tel. 58 555 78 78