Nazwa zadania: Zmniejszenie erozji i zwiększenie retencji wodnej oraz poprawa stanu bazy szkoleniowej w Warzenku

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 250 000,00

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): dotacja w wysokości 200000,00

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 200000,00

Opis zadania, a po zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji:

Zadanie realizowane w miejscowości Warzenko nad jeziorem Tuchomskim (gmina Przodkowo, woj. Pomorskie). Ośrodek działa od 1999 roku jako obiekt całoroczny, a corocznie z bazy ośrodka korzysta ponad 2000 osób. Teren wokół środka wymaga zagospodarowania, jest rozdeptywany przez osoby korzystające z ośrodka, co również powoduje większą erozję. W trakcie pobytu uczestnicy aktywnie uczestniczą w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych, które mają na celu miedzy innymi poszerzenie posiadanych przez nich informacji odnośnie wpływu zmian klimatu na środowisko, a także możliwości ograniczania wpływu człowieka na środowisko. Aktualnie nad jeziorem Tuchomskim w gminie Przodkowo nie ma udostępnionego punktu dla zainteresowanych osób w różnym wieku m.in. dzieci, młodzież, dorośli umożliwiającego bezpośrednie zapoznanie się z walorami tego miejsca.

Ośrodek położony jest w bezpośredniej zlewni jeziora Tuchomskiego. Aktualnie wody opadowe za pośrednictwem nieregulowanego spływu powierzchniowego odprowadzane są do jeziora. W pierwszej fazie realizacji zadania konieczne jest przygotowanie i zagospodarowania terenu do przeprowadzenia małej retencji oraz ograniczeniu erozji w miejscowości. Na terenie ośrodka w Warzenku następuje silna erozja, realizacja zadania ma na celu jej minimalizację. Zadanie wymaga zakupu i montażu zbiorników do pozyskiwania wody deszczowej w celu jej odzysku i ponownego wykorzystania. Montaż zbiorników na wodę opadową zmniejszy ilość substancji szkodliwych dostarczanych do jeziora Tuchomskiego, którego stan ekologiczny wód określany jest jako zły (na podstawie ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGOO DANYCH DO KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEZIOR W JCWP – OCENA ZA ROK 2015 – www.gdansk.wios.gov.pl). Na skutek zmniejszonej liczby wód opadowych do jeziora Tuchom prawdopodobnie nastąpi stopniowe oczyszczanie jeziora – do jeziora wpływają wody opadowe z miejscowości Warzenko, które nie podlegają żadnemu filtrowaniu. Woda opadowa zostanie zebrana i doprowadzona  do odpowiednich zbiorników, a następnie ponownie wykorzystana. Planowane jest zainstalowanie zbiornika o pojemości retencyjnej ok 10 m3 zbierających wody z terenu o powierzchni ponad 4000 m2.

Istnieje duże zainteresowanie przyrodą w rejonie jeziora Tuchomskiego, które jest przejawem działalności wnioskodawcy na terenie gminy Przodkowo (oferowanie bezpłatnych kolonii dla dzieci i młodzieży). Planowanym, końcowym, efektem realizacji projektu jest udostępnienie zainteresowanym osobom dojścia do punktu obserwacyjno-badawczego i jednocześnie promowania edukacji ekologicznej m.in. zorganizowanie ścieżki przyrody dla dzieci i młodzieży, prowadzenie żywej lekcji przyrody, itp. oraz ochronę przyrody i krajobrazu (zagospodarowanie wód opadowych i ich ponowne wykorzystanie). Powyższe przełoży się na większą świadomość dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczącą edukacji ekologicznej. Z tego powodu korzystnym z naszego punku widzenia kolejnym działaniem, jest rozbudowa bazy edukacyjnej w celu jeszcze większego zwrócenia uwagi odwiedzających na uwarunkowania przyrodnicze tego obszaru. W ramach tego elementu działania planowana jest budowa punktu edukacyjnego w czego skład wchodzi utwardzenie dojścia do brzegu jeziora, budowa pomostu oraz wyposażenie go w lunetę do prowadzenia obserwacji.

Zadanie ma na celu zapewnienie właściwego stanu ochrony środowiska poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego i promowanie zasobów przyrodniczych występujących nad jeziorem Tuchomskim.

Zagospodarowana woda opadowa wpłynie na mniejsze zużycie wody oraz zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska.

Poprzez opisane powyżej zadanie nastąpi wzrost świadomości ekologicznej osób korzystających z ośrodka. Przed punktem zostanie umiejscowiona tablica z opisem ścieżki przyrodniczej oraz przykład żywej lekcji przyrody, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie odpowiedzialności za stan środowiska. Zadanie przekłada się na promocję postaw i zachowań prośrodowiskowych (w miejscu realizacji zadania będą prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące postawy prośrodowiskowe poprzez uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sytuację środowiska naturalnego w tym m.in. na przykładzie fauny i flory występującej w jeziorze Tuchomskim).

www.wfosigw.gda.pl