Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności *) na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”– nr 01/DDOM/ZOK/2016

 

W ramach projektu numer POWR.05.02.00-00-0139/15-00 tytuł „Dzienny Dom Opieki Medycznej” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania projakościowe
i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; Program Wiedza Edukacja Rozwój.

 

  1. 1.      ZAMAWIAJĄCY:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805, NIP: 957-065-75-46,
REGON: 190506545

 

  1. 2.      OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM
    I PRZEPROWADZENIEM PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY:

Osoba do kontaktu: Anna Kostusik, e-mail: akostusik@caritas.pl,  tel. 58 511 35 00

 

  1. 3.      SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej; 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne; 85121252-4 Usługi geriatryczne; 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach umów cywilno-prawnych w zakresie:

3.1.       Zakres nr 1 – Porady Dietetyka

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji dietetycznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 16 sierpnia 2016r. do 30 czerwca 2018 r.

Zamówienie obejmuje opracowanie indywidualnej diety oraz udzielanie porad w zakresie żywienia pacjentom oraz ich rodzinom, a także uczestniczenie w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Wymiar zaangażowania: 10h w miesiącu łącznie przez 23 miesiące.

Ilość pacjentów przebywających jednocześnie w placówce: 10-15 osób.

3.2.       Zakres nr 2 – Konsultacje lekarskie z zakresu rehabilitacji

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 16 sierpnia 2016r. do 30 czerwca 2018 r.

Zamówienie obejmuje dokonanie oceny stanu zdrowia nowo przyjętych pacjentów, udzielanie bieżących konsultacji i monitorowanie stanu zdrowia oraz uczestniczenie w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. 

Wymiar zaangażowania: 40h w miesiącu łącznie przez 23 miesiące.

Ilość pacjentów przebywających jednocześnie w placówce: 10-15 osób.

3.3.       Zakres nr 3 – Konsultacje lekarskie z zakresu geriatrii

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji lekarskich z zakresu geriatrii dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 16 sierpnia 2016r. do 30 czerwca 2018 r.

Zamówienie obejmuje dokonanie całościowej oceny geriatrycznej nowo przyjętych pacjentów, udzielanie bieżących konsultacji i monitorowanie stanu zdrowia oraz uczestniczenie
w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. 

Wymiar zaangażowania: 40h w miesiącu łącznie przez 23 miesiące.

Ilość pacjentów przebywających jednocześnie w placówce: 10-15 osób.

3.4.       Zakres nr 4 – Porady Psychologa

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji psychologicznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 16 sierpnia 2016r. do 30 czerwca 2018 r.

Wymiar zaangażowania: 40h w miesiącu łącznie przez 23 miesiące.

Ilość pacjentów przebywających jednocześnie w placówce: 10-15 osób.

3.5.       Świadczenie usług w zakresie zdrowia następować będzie w dni powszednie.

3.6.       Zamawiający na czas udzielania świadczeń udostępnia Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie.

3.7.       Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy odzieży roboczej.

3.8.       Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)      Przestrzegania regulaminów, zarządzeń, przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.

b)      Przestrzegania przepisów bhp i p/poż. na terenie zakładu.

 

  1. 4.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

4.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)      sytuacji ekonomicznej i finansowej;

d)      posiadania wiedzy i doświadczenia tj;

1)   w zakresie udzielania porad dietetyka o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a)        rozpoczęli po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące, co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskali tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęli po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskali tytuł magistra albo

b)        ukończyli studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskali tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku albo

c)        rozpoczęli przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskali tytuł licencjata lub magistra albo

d)        rozpoczęli przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku albo

e)        ukończyli szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
i uzyskali tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk albo

f)         ukończyli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia technikum lub szkołę policealną
i uzyskali tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka.

g)      posiadają doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi min. 2 lata.

 

2)   w zakresie konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji (usługi rehabilitacyjne) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/lekarze, którzy:

a)         są lekarzami specjalistami w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej albo

b)        są lekarzami ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej albo

c)         są lekarzami, którzy ukończyli minimum drugi rok specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

d)        posiadają doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi – min. 2 lata.

 

3)   w zakresie konsultacji lekarskich z zakresu geriatrii (usługi geriatryczne) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/lekarze, którzy:

a)        są lekarzami specjalistami w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo

b)        są lekarzami w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii

c)        posiadają doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi – min. 2 lata.

 

4)   w zakresie konsultacji psychologicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a)        posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) albo

b)        ukończyli podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyli podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia albo

c)        posiadają zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego w skład, której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię”, lub osoby, o której mowa w lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej, co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”.

d)        posiadają doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi – min. 2 lata

 

4.2.   Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

a)    Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 4.1 lit. d) 1-4) Wykonawca musi wykazać, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi.

b)   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 6 niniejszego Zapytania.

 

  1. 5.      INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

5.1.       Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.2.       Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy nie złożą oświadczenia o nieprzekraczaniu zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów w wymiarze 2 Kontakt:

akostusik@caritas.pl

By |2016-08-05T13:37:33+02:00piątek, 5 sierpnia 2016|Ogłoszenia|