ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCi

 

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

ogłasza zapytanie na usługę cateringową dla uczestników SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej) do realizacji zadań na rzecz projektu„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”

w ramach poddziałania 6.3.1 RPO WP 2014-202

 

 

 

 

Załączniki:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • Formularz ofertowy
  • Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
  • Taryfikator

Dokumenty: pobierz

                    pobierz

 Kontakt:

. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

FAX: 58 551 57 46

gdansk@caritas.gda.pl

www.gdansk.caritas.pl