Tworzymy ekonomię społeczną na Pomorzu. Jesteśmy Partnerem w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”, który finansowany jest z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W szerokim i silnym Partnerstwie stawiamy na budowanie przedsiębiorstw społecznych, które przetrwają próbę czasu i staną się żywym dowodem na to, że praca jest uniwersalną wartością. OWES to nie tylko projekt – to plan na zmianę świadomości i rzeczywistości. Pracujemy nad tworzeniem stabilnego środowiska dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, a nasze partnerstwa i działania sięgają daleko poza projektowe ramy.

Więcej o naszych działaniach przeczytacie na www.dobrarobota.org oraz na naszym facebookowym profilu.

Udało nam się stworzyć Zespół Specjalistów i Specjalistek, dla których Ekonomia Społeczna oznacza zaangażowanie i pasję! Pod szyldem Dobrej Roboty działamy od kwietnia 2013 roku. Nasze działania oparte zostały o lata wcześniejszych doświadczeń wielu podmiotów, partnerów i osób zaangażowanych.

Nasza perspektywa jest wieloletnia. Naszym zadaniem jest edukowanie, inkubowanie nowych przedsiębiorstw społecznych, wpieranie jednostek już istniejących, sieciowanie świata biznesu, samorządów i NGO – wszystko oczywiście z kierunkiem na ekonomię społeczną.

Ekonomia Społeczna łączy ze sobą dwie pozornie odległe rzeczy. To cele społeczne i ekonomiczne. Pomagamy udowodnić, że nie każde przedsiębiorstwo musi kręcić się wokół zysku w potocznym rozumieniu tego słowa. Przedsiębiorstwa Społeczne swoje wpływy reinwestują – w cele lub wspólnotę.

Gdzie nasze miejsce w tym wszystkim? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota od kwietnia 2013 roku jest kluczowym przystankiem w podróży osób chcących zacząć swoją przygodę z ekonomią społeczną w subregionie metropolitalnym. Nasz zespół doradza, wskazuje, omawia i wspiera.

Jak nawiązać z nami kontakt? Początkiem ścieżki wsparcia jest spotkanie z animatorami i animatorkami działającymi w każdym z 9 powiatów obszaru metropolitalnego. Proces wsparcia realizowany jest z udziałem doradcy i doradczyni. Umożliwiamy korzystanie z bezpłatnych usług wyspecjalizowanych pozwalających na profesjonalizację, ekonomizację i tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.  Pomagamy w tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w spółdzielniach socjalnych, doradzamy w przypadku powoływania działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych. Wspieramy w rozwoju już istniejących podmiotów.

Nasz wachlarz wsparcia jest szeroki – zachęcamy do kontaktu telefonicznego z animatorem, animatorką z Twojego powiatu i wspólnego zaplanowania pierwszego lub kolejnego kroku w ekonomii społecznej.

 

 

OWES odpowiada za rozwój ekonomii społecznej (eS) w Subregionie Metropolitalnym. Celem przedsięwzięcia jest rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów eS ukierunkowane na wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Cele szczegółowe: wzmocnienie 325 PES, utworzenie 65 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla pracowników/czek PES, zapewnienie wsparcia merytorycznego dla rozwoju kadry istniejących 325 PES, w tym SpS, promocja eS i zatrudnienia w sektorze, wsparcie 750 osób w zakresie zakładania, prowadzenia i wzmocnienia podmiotów eS poprzez wsparcie, merytoryczne, finansowe, pomostowe, wypracowanie długofalowego modelu działania OWES i SpS, z naciskiem na pozyskanie trwałych, długofalowych źródeł finansowania. OWES powołany przez 6 partnerów (Komitet Sterujący) realizował będzie następujące instrumenty wsparcia: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju eS (inkubacyjne), usługi wsparcia istniejących PES. Ze wzg. na różnorodność cech, status grup docelowych Partnerzy zrealizują wsparcie w ramach ścieżek wsparcia odpowiednio dobranych poprzez doradztwo o charakterze strategicznym. W wyniku działalności OWES: 125 grup inicjatywnych wypracuje założenia dot. utworzenia podmiotu eS, 20 środowisk przystąpią do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój eS, utworzonych zostanie 160 miejsc pracy dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego oraz 65 ngo utworzy działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych, powstanie 125 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w we wspartych przedsiębiorstwach społecznych, średnio o 5% w roku wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem.

Wartość projektu: 21 421 056,08 zł

Wartość dofinansowania: 18 711 897,67 zł

Partner Wiodący:

–          Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”

Partnerzy projektu:

–          Caritas Archidiecezji Gdańskiej

–          Fundacja Pokolenia

–          Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

–          Organizacja Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”

–          Stowarzyszenie „Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie”

Okres realizacji projektu 01.11.2015 – 31.12.2022

Projekt jest realizowany na poniższym obszarze:

– Miasto Gdańsk

– Miasto Gdynia

– Miasto Sopot

– Powiat gdański

– Powiat kartuski

– Powiat pucki

– Powiat tczewski

– Powiat wejherowski

– Powiat nowodworski

Caritas Archidiecezji Gdańskiej odpowiada za poniższe zadania:

Szkoła Menagerów Ekonomii Społecznej (SMES) – łącznie 10 edycji, 126 godzin w ramach jednej edycji oraz 10 godzin coachingu na uczestnika, praktyki dla uczestników.

SMES skierowany jest do liderów lub członków spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą lub organizacji podejmującej działania odpłatne statutowe albo organizacji, która chciałaby założyć działalność gospodarczą albo przedstawicieli grupy inicjatywnej przygotowującej się do powołania podmiotu ekonomii społecznej.

Edukacja o ekonomii społecznej w szkołach – prowadzenie warsztatów w szkołach 10 h/szkołę

Dokumenty do pobrania:

–          formularz zgłoszeniowy do projektu

–          deklaracja uczestnictwa

–          oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej informacji:

– www.dobrarobota.org

-e-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl

-tel. 604 493 893