Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO z dnia 27.04.2016r., informuję, że:

  1. Administratorem danych jest:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

  1. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodgdansk@caritas.gda.pl, tel. (58) 555 78 78, lub pod adresem:
al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

  1. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres email zbierane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania osób, które zwracają się z prośbą o pomoc do Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby której dane dotyczą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – art. 6 ust.1 lit. a) RODO

  1. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe będą lub mogą być przekazywane:

– pracownikom i współpracownikom Caritas Archidiecezji Gdańskiej posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób zwracających się z prośbą o pomoc;

– podmiotom świadczącym na rzecz Administratora niezbędne usługi,

– dostawcy usług informatycznych

– organów uprawnionych do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych do poza Europejski Obszar Gospodarczy i organizacji międzynarodowych.

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych

Caritas Archidiecezji Gdańskiej nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.

  1. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane będą przechowywane do upływu okresów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń względem Administratora

  1. Profilowanie.

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  1. Uprawnienia osoby której dane są przetwarzane.

1) prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;

2) prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych;

3) prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

6) prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych;

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony

  1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Niepodanie danych uniemożliwi wysłanie zapytania/prośby do Caritas Archidiecezji Gdańskiej i tym samym brak odpowiedzi i udzielenia wsparcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, zamieszczonych w powyższym formularzu kontaktowym przez CARITAS Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie (81-805) przy
al. Niepodległości 778 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie skierowane do CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ w treści przedmiotowego formularza kontaktowego.

Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.