Centrum Pomocowe Caritas im. Ojca Pio to więcej niż miejsce pracy.
Tworzą je ludzie o wielkich sercach, pełni pasji, zaangażowania, których praca dopełnia naszą misję – rzetelną opiekę nad naszymi pacjentami. Zapraszamy do naszego zespołu!

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Opiekun/ka medyczny/a w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Miejsce pracy: Centrum Pomocowe CARITAS im. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8

 

Zadania na stanowisku to przede wszystkim:

 • świadczenie osobom starszym usług opiekuńczo – wspierających na oddziałach Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
 • towarzyszenie i pomoc pacjentowi przy zaspakajaniu potrzeb z zakresu m.in. samoobsługi, higieny osobistej
 • planowanie (przy współpracy z pielęgniarką) indywidualnej opieki nad pacjentem, w zależności od jednostki chorobowej i stanu pacjenta,
 • pomoc przy pobieraniu materiału biologicznego do badań,
 • współpraca z zespołem terapeutycznym w przebiegu realizacji opieki i rehabilitacji nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
 • organizowanie pracy na własnym stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stała współpraca z Pielęgniarką Oddziałową i Dyrektorem Centrum.

 

Wymagania:

 • posiadanie predyspozycji do pracy w roli opiekuna i dobry stan zdrowia
 • doświadczenie w opiece nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi i/lub uprawnienia do pracy na stanowisku opiekuna medycznego
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole
 • życzliwość, kultura, cierpliwość, opanowanie, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, konsekwencja, i odporność na stres w sytuacjach związanych z sytuacją pacjenta
 • posiadanie minimum podstawowej wiedzy na temat schorzeń dotykających osoby starsze
 • dbałość o jakość obsługi pacjenta
 • realizacja zadań zgodnie z standardami placówki

Nasza oferta:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dobrze wyposażone stanowisko pracy oraz przyjazna atmosfera
 • narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach dużego podmiotu leczniczego

Zapraszamy do składania aplikacji drogą elektroniczną na adres:mmarczak@caritas.gda.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV i liście motywacyjnym na potrzeby rekrutacji na stanowisko Opiekun/ka ZOL zgodnie z ogłoszeniem z dnia 13.06.2022 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W treści mail’ a lub w aplikacji prosimy załączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 778, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych Caritas Archidiecezji Gdańskiej (zwany dalej Caritas) z siedzibą w Sopocie 81-805, Al. Niepodległości 778, posiadający numer NIP 9570657546 oraz numer REGON 190506545;
 • Caritas wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez
  e-mail iodgdansk@caritas.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Opiekuna na podstawie Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO oraz warunków przeprowadzania konkursów określonych w  ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 160) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.393.)

4) Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie będzie udostępniać Państwa dane osobowe:

– wszystkie zawarte w ofercie – członkom komisji rekrutacyjnej;

– dane obejmujące imię i nazwisko, w przypadku wybrania Państwa kandydatury na stanowisko objęte konkursem – NFZ.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich/innych firm.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Państwo aplikowali lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają.

8) W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. 2018.393) w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na dane stanowisko, spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  formie profilowania.