Zapytanie ofertowe

w trybie zasady konkurencyjności

w ramach programu pod nazwą: „Rodzina +. Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych”. Program współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

1) Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805

2) Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: Jolanta Kruk, e-mail: jkruk@caritas.pl   tel. 58 340 27 92

3) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia (CPV):

Nazwa i kod CPV: 39713100-4Zmywarki do naczyń

 

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 35 szt. zmywarek do naczyń typu wolnostojącego i 38 szt. zmywarek do naczyń typu „do zabudowy” wraz z dowozem (i wniesieniem do mieszkania) w wyznaczone miejsca na terenie woj. pomorskiego

 

Termin dostawy: nie później niż do dnia 09.10.2015 r., przy czym jedna ze zmywarek typu wolnostojącego winna być dostarczona nie później niż do dnia 18.09.2015 r. na adres siedziby Zamawiającego.

 

Sposób dostawy: na wskazane przez zamawiającego adresy, tj. każda zmywarka winna być dostarczona pod inny adres na terenie województwa pomorskiego. Lista adresów odbiorców stanowić będzie załącznik do umowy kupna-sprzedaży zmywarek. 

 

Parametry techniczne zmywarki wolnostojącej:

Szerokość: 60 cm (+/- 2 cm)

Klasa efektywności energetycznej: A++

Kolor zmywarki: jednolity dla całego zamówienia

Klasa zmywania: A

Klasa suszenia: A

Zużycie energii na cykl (kWh): nie więcej niż 0,92 kWh

Zużycie wody na cykl (litr): 6 litrów na cykl

Gwarancja: min. 24 miesiące

 

Parametry techniczne zmywarki „do zabudowy”:

Szerokość: 60 cm (+/- 2 cm)

Klasa efektywności energetycznej: A++

Klasa zmywania: A

Klasa suszenia: A

Zużycie energii na cykl (kWh): nie więcej niż 0,92 kWh

Zużycie wody na cykl (litr): 6 litrów na cykl

Gwarancja: min. 24 miesiące

 

5) Kryteria oceny oferty:

Kryteria wyboru:

  • Cena – 100%

 

Wykonawca, który zaproponuje sumarycznie najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

C=(C min./C x)x100pkt.

Gdzie:

C – liczba pkt. za kryterium „cena brutto”

C min. – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C x – cena oferty ocenionej

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

6) Termin składania ofert .

Termin nadsyłania ofert upływa 11 września 2015r. o godz. 16:00. 

7) Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres jkruk@caritas.pl  lub bezpośrednio w biurze Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778 81-805 w Sopocie. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

8) Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?

Nie.

9) Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

 

 Kontakt:

jkruk@caritas.pl