Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności *) na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadów dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”– nr 02/DDOM/ZOK/2016

W ramach projektu numer POWR.05.02.00-00-0139/15 tytuł „Dzienny Dom Opieki Medycznej” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania projakościowe
i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; Program Wiedza Edukacja Rozwój.

 

  1. 1.        ZAMAWIAJĄCY

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805; NIP: 957-065-75-46,

REGON: 190506545

 

  1. 2.        OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM
    I PRZEPROWADZENIEM PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY

Koordynator projektu – Anna Kostusik, tel. 58 511 35 00; e-mail: akostusik@caritas.pl  

 

  1. 3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1.  Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i dostarczenie obiadów dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej . Kod CPV: 55322000-3 Usługi gotowania posiłków, 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków.

3.2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.4.  Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom wykonawcy.

 

  1. 4.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia od 15.08.2016 r. do 30.06.2018 r.

 

  1. 5.        SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

5.1.  Wykaz diet i wymagań zamawiającego dotyczących żywienia

Wykonawca dostarczy obiad – dla 15 osób w dni robocze z uwzględnieniem diet:

1)   dieta łatwo strawna około 2200 – 2400 kcal/dobę

2)   dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika około 2200 – 2400 kcal /dobę (ograniczenie tłuszczu: 45-50g/d, błonnik poniżej 25g/d);

3)   dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów i nasyconych kwasów tłuszczowych około 1500 – 2000 kcal/dobę

4)   dieta podstawowa 2200-2400 kcal (powinna być ułożona zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i spełniać jednocześnie zalecenia dotyczące prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych)

5)   Kaloryczność posiłków (obiadu) wynosić 30% dziennego zapotrzebowania energetycznego.

6)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania diety indywidualnej, zalecanej przez lekarza, w szczególności diet eliminacyjnych m.in. z uwzględnieniem nietolerancji laktozy, fenyloketonurii, celiakii, alergii pokarmowych.

7)   W/w diety mogą podlegać kombinacji pod względem konsystencji posiłków (papkowate, przecierane, płynne) oraz modyfikowane pod względem tłuszczu, białka, błonnika i składników mineralnych.

8)   Obiady dostarczane będą w pojemnikach termoizolacyjnych opisanych nazwą diety.

 

5.2.  Wymagania zamawiającego co do składu posiłków

 

a)      Obiady muszą składać się z:

1)        zupy i II-go dania z dodatkiem jarzyn i kompotu, lub soku 100%;

2)        Wykonawca nie będzie podawał mortadeli, sosów z wędliną i produktów typu instant. Mięsa w postaci mielonej i gulaszu planowane będą nie częściej niż 2 razy w dekadzie.

b)      Minimalna gramatura potraw podawanych pacjentom w jednym posiłku nie może być mniejsza niż:

1)        zupy – 350ml;

2)        ziemniaki- 250g, ryż, kasza, makaron – 250g;

3)        drób, mięso bez kości – 120g (I gatunek);

4)        drób z kością – 250g;

5)        ryby (filet) – 120g;

6)        pieczywo –  100g;

7)        sałatki –120g;

8)        sosy do mięsa–50ml;

9)        surówki, sałatki do II dania – 150g;

c)      Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, nie niższą niż :

1)        gorące zupy 75ºC;

2)        gorące drugie dania 70ºC;

3)        sałatki i surówki 4ºC.

d)      Posiłki dostarczane będą:

1)        na godz.12.45-13.00;

2)        bezpośrednio do pomieszczeń  Dziennego Domu Opieki Medycznej Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk.

5.3.       Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt termometr zanurzeniowy do pomiaru temperatury dostarczonych posiłków, uwzględniony w skalkulowanej cenie posiłków, do dyspozycji osoby nadzorującej realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego.

5.4.       Dietetyk Zleceniodawcy opracowuje dekadowe (3x w miesiącu) jadłospisy dla diet: podstawowa, łatwo strawna, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów z podaniem produktów w gramach, wartości energetycznej i odżywczej. Opracowany jadłospis na 3 dni robocze przed jego wprowadzeniem do realizacji Zamawiający przesyła Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w realizacji jadłospisu przez wykonawcę z tzw. „przyczyn obiektywnych”, jednakże pod warunkiem zachowania przez wykonawcę proporcji oferowanych cen.

5.5.       Wykonawca będzie dostarczał z jednodniowym wyprzedzeniem jadłospis dzienny
z gramówkami dla wszystkich diet.

5.6.       Upoważniony pracownik Zamawiającego ma prawo do kontrolowania wydanych zgodnie
z jadłospisem posiłków w zakresie: gramatury artykułów żywnościowych oraz wartości energetyczno-odżywczych.

5.7.       Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia, upoważnionym pracownikom Zamawiającego, przeprowadzania kontroli realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie przygotowania i wydawania posiłków, w szczególności w zakresie przestrzegania norm i zasad sanitarno -epidemiologicznych oraz sprawdzania jakości surowca na etapie dostawy, produkcji
i magazynowania bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy o tym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie: książki kontroli sanitarnej, karty mycia i dezynfekcji środka transportu.

5.8.       Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu każdorazową zmianę środków transportu jakimi będzie realizowana usługa, wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty zatwierdzające dany środek transportu do przewozu posiłków.

5.9.       Zamawiający wymaga przygotowania posiłków na bazie kuchni Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. Nr 136 poz. 914 ze zmianami), zasadami GHP,  GMP oraz normami HACCP  i dostarczenie przedmiotu zamówienia bezpośrednio do pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej. Wszystkie posiłki dostarczane będą w postaci wyporcjowanej zgodnie z gramaturą,  dla każdego pacjenta osobno, w tacach termoizolacyjnych.

5.10.   Wykonawca winien przewozić posiłki zachowując wymogi sanitarno – higieniczne oraz  zabezpieczone w termoportach gwarantujących utrzymanie prawidłowej temperatury potraw zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.04.2004)..

5.11.   Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość kontaktu telefonicznego z dietetykiem Zamawiającego.

5.12.   Osobą upoważnioną przez Zamawiającego w zakresie prawidłowego przebiegu umowy  będzie koordynator projektu p. Anna Kostusik.

 

  1. 6.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:

6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2.  Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

a)    Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 6.1 lit. b) wykonawca musi wykazać,
że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie wytwarzania i dostarczania wyżywienia na rzecz domów opieki i zakładów opiekuńczo leczniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – minimum  2 usługi na rzecz domów opieki i zakładów opiekuńczo leczniczych o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda na rzecz jednostek, gdzie ilość żywionych jest nie mniejsza niż 15 osób.

b)   Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 6.1 lit. c) wykonawca musi wykazać,
że posiada decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład (firmę) do prowadzenia działalności na rynku spożywczym w zakresie żywienia zbiorowego i usług cateringowych oraz przewozu żywności (potwierdzenie, że jest aktualna), oraz Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

c)    Ocena spełnienia war Kontakt:

akostusik@caritas.pl

By |2016-08-08T10:40:08+02:00poniedziałek, 8 sierpnia 2016|Ogłoszenia|