Zapytanie ofertowe nr 1/PWRPB/RR/2016

w trybie zasady konkurencyjności /rozeznania rynku*

na dostawę sprzętu gastronomicznego

W ramach projektu „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności. Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych”.

 

 1. 1.      Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805

 

 1. 2.      Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: Paweł Barczykowski, e-mail: pbarczykowski@caritas.pl   tel. 664 738 266

 

 1. 3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. a.        Dostawa sprzętu gastronomicznego (dostawa w cenie):
 2. Energooszczędna szafa chłodniczy.  
 3. Energooszczędna szafa mroźnicza.
 4. Regał do magazynu.
 5. Mikser ręczny z kompletem przystawek do miksowania potraw w garnku.
 6. Maszyna wieloczynnościowa (m.in. do mielenia mięsa i szatkowania warzyw).
 7. Przystawki do szatkowania  warzyw do maszyny wieloczynnościowej z kompletem tarcz
 8. Przystawki do mielenia mięsa do maszyny wieloczynnościowej.
 9. Garnki i patelnie.
 10.  Drobny sprzęt (noże, tasaki, tłuczki, deski do krojenia, łyżki cedzakowe, sita, łopatki, ostrzałka do noży, tace).
 11. Zakup termosów obiadowych o pojemności 40 l.
 12. Zakup termosów do przechowywania ciepłych napojów. 
 

 

 1. b.      Dostawa sprzętu fryzjerskiego (dostawa w cenie):
  1. Nożyczki fryzjerskie.
  2. Fryzjerska suszarka do włosów.

 

Szczegółowa specyfikacja i ilość sprzętu w załączniku 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. 4.      Dostawy w okresie od 17 października 2016r. do 15 listopad 2016r.,

 

 1. 5.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W/w warunki Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić odpowiednimi oświadczeniami na etapie zawierania umowy na przedmiot zmówienia.

 

 1. 6.      Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy załączyć do oferty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik numer 2 do rozeznania);
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 1. 7.      Kryteria oceny oferty dla części a i części b zamówienia:

Kryteria wyboru tożsame dla części a i b :

 • Cena – 90%

C = (C min/C x) * 90

Gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C x – cena oferty ocenionej

 

 • Okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 10%

zasady oceny kryterium „okres udzielonej rękojmi i gwarancji okres gwarancji” liczony jest w miesiącach;

 1. minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące;
 2. ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

W – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

Xmin – wartość najniższa spośród złożonych ofert wykonawców

Xmax – wartość najwyższa spośród złożonych ofert wykonawców

Xx – wartość obliczana w danym kryterium

 • jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej – otrzymuje ona 0 pkt;
 • jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium;
 • jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium;
 • jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

W = ((Xx – Xmin) / (Xmax – Xmin)) * 10

 

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w kryterium Cena i Okres udzielonej rękojmi i gwarancji.

 

 

 

 1. 8.      Termin składania ofert .

Termin złożenie oferty wynosi 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania, który biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania i kończy się z upływem ostatniego dnia. Upublicznienie nastąpiło dnia 26 września 2016 r. termin składania ofert upływa dnia 3 październik 2016r.

Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wysłanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców (co najmniej trzech).

 

 1. 9.      Miejsce składania ofert:

Oferty na formularzu załącznika numer 3 należy składać w wersji elektronicznej w formie skanów podpisanych przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta na adres pbarczykowski@caritas.pl (oryginały do dostarczenia na etapie podpisania umowy) lub bezpośrednio w biurze Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805. Do oferty proszę dołączyć zdjęcia poglądowe oferowanych produktów.

 Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. 10.  Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?

TAK/NIE* część a zamówienia i część b zamówienia.

 

 1. 11.  Informacje dodatkowe
 2. Miejsce dostaw przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805 Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane będą kary umowne w przedziale od 0,1 do 10% wartości zamówienia, które wskazane zostaną w umowie zawieranej z Wykonawcą.
 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzące z bieżącej produkcji, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w gastronomi, posiadać certyfikaty zgodności z wymaganiami UE – wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać oznaczenie CE, Wykonawca dostarczy, ustawi i zamontuje – na własny koszt i ryzyko – do miejsca przeznaczenia i odbioru.
 4. Dopuszcza się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzo Kontakt:

  pbarczykowski@caritas.pl