Celem  projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych  lokalnej społeczności. Działania skierowane są  do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów.

Cel projektu będzie realizowany poprzez:

Zadanie 1
Prace adaptacyjne budynku, w Rumi w celu stworzenia Środowiskowego Domu  Samopomocy.
Powstanie między innymi; pracowni terapeutycznych, gabinetu do pracy indywidulanej,  sal  rekreacyjno rehabilitacyjnych, wyposażenie  kuchni.
W ramach zadania utworzonych zostanie 20 miejsc w ŚDS, 30 seniorów otrzyma wsparcie w ramach  działalności Dziennego Domu Pobytu.

Zadanie 2                   
Działalność  ŚDS, który będzie funkcjonował  8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu.
Zatrudnienie 4 instruktorów/pedagogów oraz psycholog.
Zapewnienie dostępu do usług kulturalnych i rekreacyjnych przez Partnera projektu, Gminę Miejską Rumia.
W realizacji udział wezmą wolontariusze, których zadaniem będzie  aktywne wsparcie uczestników w czynnościach terapeutycznych i procesie  integracji.

Zadanie 3
Poprawę standardu świadczeń Domu Dziennego Pobytu, gdzie  zatrudnieni  zostaną dwaj opiekunowie oraz animator, co wpłynie na zwiększenie liczby uczestników oraz  zapewnienie  całodziennego dostępu do usług opiekuńczych
Współpracę z Partnerem,   MOPS z  Rumi, który zapewni specjalistyczne usługi opiekuńcze i rehabilitację fizyczną (basen, wyżywienie),  udostępni wyjścia do instytucji kultury, wyjazdy, wycieczki.

Zadanie 4
Zapewnienie  wsparcia uzupełniającego oraz zwiększenia dostępu do usług opiekuńczych dla  70 mieszkańców powiatu  wejherowskiego.
120 osób będzie  otrzymywało  żywność z nowopowstałej Spiżarni.
Podniesienia kwalifikacji i kompetencji opiekunów, którzy objęci zostaną szkoleniami np. – opieki nad osobą niesamodzielną, układaniem diet dla osób starszych i chorych.
5 osób otrzyma wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Utworzenie punktu wydawania żywności „Spiżarnia” gdzie zatrudnienie znajdzie osoba”.