Głównym celem projektu jest zintegrowanie środowiska związanego z działalnością Warsztatów Terapii Zawodowej wokół wspólnie podzielanych dążeń w ramach sieci – klastra, który tworzyć będzie regionalną reprezentację przedstawicieli pomorskich WTZ         i pozwoli na bieżącą wymianę doświadczeń, skoordynowanie wspólnych działań oraz usprawnienie przepływu informacji.

W trakcie trwania projektu, powołany listem intencyjnym klaster, oprócz stworzenia długofalowej strategii rozwoju współpracy, wspólnie przy pomocy ekspertów, wypracuje standardy usług realizowanych przez WTZ, opracuje koncepcję utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, a także opracuje możliwości finansowania działalności klastra po zakończeniu projektu.
Utworzony klaster podejmie także działania w kierunku wzmacniania potencjału i możliwości pomorskich WTZ, m.in. szkolenia członków klastra, rozwijanie istniejących i wypracowanie nowych form wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostęp do specjalistycznego poradnictwa.

Realizacja projektu w sposób szczególny przyczyni się do podniesienia jakości i skali działań pomorskich WTZ, co bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie jakości życia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych korzystających z oferty WTZ.

Beneficjentami projektu są: pomorskie WTZ oraz instytucje z ich otoczenia (jednostki naukowe, samorządy, przedsiębiorcy).

Partnerzy: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Oddział Pomorski w Gdańsku

Okres realizacji: maj 2016r. – listopad 2017r.

 
Biuro Projektu „Upleciemy SIEĆ – klaster pomorskich WTZ”:  
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
tel. 58 555 78 78

 
Justyna Kołacka – Animator klastra
kom. 662 195 644  
e-mail: jkolacka@caritas.pl