Caritas Archidiecezji Gdańskiej – partner odpowiedzialny za realizację zadania Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregiony Metropolitalny i Nadwiślański – serdecznie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć w ramach 6 sesji:

sesja 1 – orientacyjna

* zajęcia z psychologami

* Rys historyczny ekonomii społecznej – zasady etyczne, cele.

* Badania nad ekonomią społeczną – EMES, legislacja UE i Polska.

sesja 2  – Model biznesowy PES i wstęp do biznesplanu

* Model biznesowy PES (model opisuje sposób działania przedsiębiorstwa) – wprowadzenie

* Budowanie modelu biznesowego PES – warsztaty praktyczne w oparciu o metodę Business Model Canvas-  analiza 9 elementów modelu biznesowego: segmenty klientów, propozycja wartości dla klientów (produkty i usługi), kanały dystrybucji, relacje z klientami, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowi partnerzy i interesariusze, struktura kosztów

* Biznes plan PES – wprowadzenie

* Rynki zbytu – czym jest rynek, jak funkcjonuje, z czego się składa, jak w nim operować, analiza konkurencji

sesja 3 – Formalno – prawne aspekty zakładania i funkcjonowania PES

* Podstawy prawne funkcjonowania PES i NGO. Praca w oparciu o case study wszystkich form działalności PES w Polsce.

* Zakładanie PES – aspekty formalno – prawne

sesja 4 – Zaangażowanie interesariuszy – obszar i relacje partnerskie

* 7 zasad rozwoju lokalnego z punktu widzenia mieszkańców

* Zasady działania partnerskiego z punktu widzenia PES – sektor prywatny, publiczny, pozarządowy

* Analiza interesariuszy działających na terenie wybranego podmiotu ES – JST, struktury publiczne (szkoły, instytucje, itp), sektor prywatny, III sektor  – jego charakterystyki i znaczenie.

sesja 5  – Funkcjonowanie PES na otwartym rynku – rola marketingu i promocji

* Marka PES – praca nad produktem / usługą (jakość, marketing, design i marka),  analiza rentowności

* Produkt lub usługa: sprawność, jakość, stałość zleceń, wywiązywanie się z zamówień

* Współpraca z mediami i budowanie press relations

* Rola Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w oddziaływaniu na rynki zbytu PES

* Fundraising – dywersyfikacja źródeł finansowania PES w kontekście celów społecznych

sesja 6 – Zarządzanie PES   

* Lider i jego rola w PES – zarządzanie personelem, motywowanie zespołu, podział obowiązków

* Zarządzanie czasem

* Zarządzanie w aspektach sukcesu i porażki – silne / słabe strony w procesie zarządzania oraz rozwiązywanie problemów w zespole

* Bieżące planowanie działań, przypisywanie zasobów oraz budżetowanie

* Zarządzanie finansami – aspekty formalne oraz bieżący monitoring przepływów finansowych, prognozowanie finansowe

Strategia i planowanie rozwoju PES

 

 

Szczególy i wzory ofert – w załącznikach 

termin składania ofert: 29 sierpnia 2013, do godz. 12.00 

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl

Agnieszka Ossowska, 58 555 78 78