W dniu 26.10.2010 odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. Modelu pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej, dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy pn. „Szkoła drugiej szansy – wersja polska” zorganizowane przez biuro projektu „Druga szansa”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele sopockich instytucji i organizacji – szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, MOPS-u, Sądu Rejonowego, Komendy Miejskiej Policji, Polskiego Towarzystwa Psychoedukacujnego, Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszenia „Sopocki Dom”, Klubu Abstynenta „Mewa”, Urzędu Miasta, Młodzieżowej Placówki Wychowawczej.
Jolanta Kruk – koordynator projektu – przedstawiła prezentację nt. Modelu, która wskazywała najistotniejsze elementy zawarte w modelu tj. informacje nt. grupy docelowej, celów, zespołu realizatorów, motywowania zdemotywowanych, metod pracy, platformy wymiany informacji itp.
Beneficjenci spotkania chętnie włączyli się w dyskusję. Rozmawiano o Stowarzyszeniu Szkół Drugiej Szansy, którego członkiem jest miasto Sopot – jako jedyne w Polsce oraz nt. doświadczeń związanych z pracą z młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych, na bazie których budowany jest model, który ma się stać „szablonem” pracy.
Wymieniano również myśli nt. aktualnego systemu szkolnictwa zawodowego, problemów młodych ludzi ze znalezieniem zatrudnienia oraz możliwości jakie niesie ze sobą włączenie budowanego modelu do systemu kształcenia.