W dniu 3 lutego br.  odbyło się szkolenie dla zespołu realizującego projekt „Druga szansa” pn. „Zasada równości szans kobiet  i mężczyzn w projektach  POKL” prowadzone przez  Panią  Alicję  Zajaczkowską. W spotkaniu  uczestniczyli:  kieronik projektu „ Druga Szansa”, pracownicy biura projektu, zespół  coachy, zespół psychologów i doradców zawodowych. Szkolenie dotyczyło nabycia umiejętności wdrażania  projektu „Druga Szansa” z uwzględnieniem zgodności z horyzontalną zasadą  równości szans kobiet  i mężczyzn. Spotkanie zakończyło się wspólną  refleksją nad własną postawą wobec równości płci.