Dobiegła już końca realizacja programu „Rodzina+. Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych”.  Program mający na celu promowanie i popularyzowanie wiedzy na temat racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą i energią elektryczną wśród rodzin wielodzietnych powstał w wyniku współpracy gdańskiej Caritas i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

To właśnie rodziny wielodzietne, jako liczne gospodarstwa domowe, zużywają najwięcej wody i prądu dlatego też do tej grupy skierowany był program. Programem objęte zostały rodziny wielodzietne z co najmniej pięciorgiem dzieci z terenu województwa pomorskiego.

Kluczowym punktem programu była organizacja konkursu plastycznego pn. „Razem oszczędzamy wodę i energię”. Celem konkursu było wyłonienie 80 najciekawszych prac plastycznych wykonanych przez rodziny. Prace promowały idee dbania o środowisko naturalne i racjonalne używanie wody.  W okresie od 2 kwietnia do 16 maja 2014 r. wpłynęło 225 prac, z czego 26 nie spełniało wymogów formalnych. Powołana komisja konkursowa, której obrady odbyły się w dniu 27.05.2014 r. wybrała 80 prac. W skald komisji wchodzili po jednym przedstawicielu: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Stowarzyszenia Dużych Rodzin, środowiska plastycznego oraz Wnioskodawcy. Prace oceniane były pod kilkoma kryteriami: oryginalności pomysłu i wykonania pracy, jakości wykonania, dopasowania się pracy w koncepcję Konkursu i czytelności przekazu.

Nagrodami dla 80 zwycięzców były nowe pralki Indesit XWE 81283X W EU o wysokiej klasie oszczędności wody i energii, minimalizujące koszty eksploatacji, posiadające poniższe paramenty: wielkości wsadu 8 kg, klasa efektywności: A+++ oraz silnik typu inverter. Produkt ten wybrany został w trybie zapytania ofertowego.

Sprzęt ten umożliwia rodzinom czynne wdrożenie programu dbania o środowisko naturalne w ich gospodarstwach domowych.

 

Finał konkursu odbył się podczas Pomorskiego Dnia Dziecka w Sopocie na kortach sopockich. Festyn rodziny zgromadził około 3 000 osób, w tym laureatów konkursu. Tego dnia rodziny otrzymały symboliczne bony na odbiór pralki. Bony wręczali:

•             Hanna Zych-Cisoń – Wice Marszałek woj. pomorskiego

•             Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu WFOŚ w Gdańsku

•             Maciej Kazieńko  – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚ w Gdańsku

•             Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

•             Elżbieta Płażyńska – małżonka Ś.P. Macieja Płażyńskiego

•             Józef Bela – Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

•             Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

•             Krystyna Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

•             Ks. Janusz Steć – Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.

 

Nagrody można było odbierać od 2 czerwca do dnia 4 lipca 2014 z magazynu Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Wszyscy laureaci odebrali nagrody. Nagrodę odebrać mogła osoba składająca wniosek po uprzednim okazaniu dowodu osobistego, podpisaniu umowy użyczenia pralki oraz przeszkoleniu w zakresie jej racjonalnego (ekologicznego) użytkowania.

Dzięki zaangażowaniu ponad 200 rodzin w przygotowanie prac, udało się nam zachęcić ich do zebrania informacji i nabywania wiedzy o tym, jak i dlaczego winniśmy dbać o środowisko.

Realizacji programu towarzyszyła również kampania informacyjno- edukacyjna, która pozwoliła rozszerzyć zasięg oddziaływania programu.

W celu realizacji kampanii informacyjnej opracowano plakat promujący konkurs i rozdystrybuowano go w 300 sztuk we wszystkich placówkach wnioskodawcy, urzędach, szkołach i parafiach. Program objęty był patronatami medialnymi: Dziennika Bałtyckiego i TVP Gdańsk, w których emitowane i publikowane były informacje dot. konkursu,  informacje ukazywały się również w Radiu Gdańsk, Radiu Plus, Gościu Niedzielnym, portalach miejskich i społecznościowych. Dodatkowo nakręcono spot reklamowy.

W celu realizacji kampanii  edukacyjnej opracowano ulotkę na temat zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych i rozdystrybuowano jej 5000 sztuk podczas finału akcji, laureatom konkursu oraz poprzez placówki Wnioskodawcy (szczególnie pracujące z dziećmi i młodzieżą), Stowarzyszenie Dużych Rodzin działających na terenie województwa, sieć Parafialnych Zespołów. Relacja z finału Konkursu ukazała się w wydaniu ogólnopolskim Panoramy.

Otrzymaliśmy również list gratulacyjny od Ministra Środowiska Macieja H. Grabowskiego

 

Na tym miejscu pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, pomorskim mediom, firmom, organizacjom pozarządowym, osobom prywatnym, którzy wspierali nas w realizacji tego nowatorskiego przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Stowarzyszenia Dużych Rodzin i całego Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

 

Program objęty był patronatem honorowym JE Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia i Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Więcej o przebiegu realizacji programu na: strona projektu

 

Program współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.