19 grud­nia Cari­tas Puck w Domu Kate­che­tyczno – Reko­lek­cyj­nym zor­ga­ni­zo­wał Wie­cze­rzę Wigi­lijną dla osób samot­nych, star­szych i pod­opiecz­nych Cari­tas Puck. Pod­czas Wie­cze­rzy zostały podane tra­dy­cyjne potrawy Wigi­lijne, m.in. śle­dzie, barszcz z pasz­te­ci­kami i ryba.
Przy Wigi­lij­nym stole zasia­dło 80 osób, było wspólne śpie­wa­nie kolęd i łama­nie się opłat­kiem. Nie zabra­kło świą­tecz­nych życzeń i wzru­szeń. Na zakoń­cze­nie wszy­scy goście otrzy­mali upominki.