Dostosowanie Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Celem projektu jest poprawa dostępu przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych, w tym:

  • modernizację i wymianę nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  • zakup pętli indukcyjnych
  • wyposażenie placówki w plan tyflograficzny budynku dla osób niedowidzących.

Umowa nr PPB/000002/11/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

  • Moduł programu: Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
  • Termin realizacji projektu: 1.12.2023 – 30.11.2024
  • Dofinansowanie z PFRON: 108 000,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”