AKTUALIZACJA:

Informacja o złożonych ofertach do rozeznania rynku dostępna jest >>TUTAJ<<

 


 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzi działalność charytatywną i humanitarną w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Jako partner projektu pt.: „Morska Przygoda – rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku” (RPPM.03.01.00-22-0027/20), realizowanego przez Parafię pw. św. Anny i Joachima w Gdańsku, poszukujemy wykonawców do zrealizowania zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców oraz nauczycieli.

Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
NIP: 957 065 75 46

Źródło finansowania:

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Morska Przygoda – rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku” (RPPM.03.01.00-22-0027/20) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorskie na lata 2014-2020, Działania 03.01. Edukacja przedszkolna.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wśród uczestników projektu „Morska Przygoda – rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku” zajęć skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli. Szukamy wykonawców, którzy zrealizują 1 lub więcej zajęcia z listy (możliwe jest dowolne łączenie kategorii zajęć):

Zajęcia będą realizowane od 1 lutego 2023 do 31 sierpnia 2023 w przedszkolu prowadzonym przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Anny i Joachima w następujących lokalizacjach:
 • ul. Pilotów 2 Gdańsk – luty – marzec 2023
 • ul. Starowiejska 42 Gdańsk – kwiecień – sierpień 2023.

Specyfikacja zajęć:

 • Zajęcia logopedyczne – 144 godziny,
 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne – 96 godzin dydaktycznych,
 • Gimnastyka korekcyjna – 48 godzin dydaktycznych,
 • Zajęcia z j. angielskiego – 48 godzin,
 • Zajęcia eksperymentalno-doświadczalne (fizyka-chemia) – 2 razy po 1 godzinie,
 • Zajęcia dla rodziców
  • – indywidualne konsultacje pedagogiczne – 60 godzin;
  • – wynagrodzenie pedagoga/psychologa – warsztaty gr. dla rodziców (elementy Szkoły Rodziców) – 16 godzin;
 • Zajęcia dla nauczycieli:
  – 3 warsztaty tematyczne:  praca z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami, obsługa tabletu do celów edukacyjnych – 12 godzin.

Wymagania w stosunku do osób prowadzących zajęcia:

 • wykształcenie wyższe;
 • uprawnienia do pracy z dziećmi,
 • posiadanie zaświadczenia o niekaralności nie starszego niż 12 miesięcy.

Na etapie składania oferty wystarczające jest oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu, zawarte w formularzu ofertowym. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie ww. kryteriów.

Sposób składania oferty:

Osoby/firmy zainteresowane realizowaniem działań opisanych w ofercie proszone są o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty oraz klauzuli informacyjnej na adres: mkesicka@caritas.gda.pl w terminie do dnia 25.01.2023r. do godziny 15:00. 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.) obliczaną wg. wzoru:

C =  Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie x 100

DODATKOWE MATERIAŁY DO POBRANIA: