Caritas Archidiecezji Gdańskiej z dumą informuje, iż dnia 10.10.2012 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), wydał pozytywną i wysoką ocenę walidacyjną dla  Modelu „Szkoła Drugiej Szansy”. Uchwała o wydaniu pozytywnej oceny walidacyjnej została podjęta jednogłośnie przez wszystkich zebranych członków Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Pomorskiego. Podstawą do podjęcia uchwały była wysoka ocena wydana przez eksperta – p. Dariusza Rutkowskiego: „Ocena przedstawionego do walidacji produktu finalnego jest pozytywna. Wyrazem tego jest bardzo wysoka ocena punktowa na poziomie 4,7 (przy max. 5 punktów).” Ponadto, prezentacja produktu finalnego przez kierownika projektu – p. Jolantę Kruk,  pozwoliła członkom RST na szczegółowe zapoznanie się z Modelem „Szkoła Drugiej Szansy”.  

Caritas Archidiecezji Gdańskiej otrzymała słowa uznania od p. Joanny Witkowskiej  – Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, za podjęcie trudnej problematyki w ramach projektu „Druga Szansa”. Pan Dariusz Rutkowski potwierdził     powyższą kwestię w arkuszu oceny Modelu: 

„Brak jest skutecznych metod pracy z tak trudnymi grupami, dlatego wdrożenie nowego modelu, poparte doświadczeniem beneficjenta i partnera zagranicznego jest z rynkowego punktu widzenia, jak najbardziej aktualne”. 

Uczestnikami ze strony Caritas Archidiecezji Gdańskiej byli: p. Małgorzata Niemkiewicz – Sekretarz Zarządu Caritas Archidiecezji Gdańskiej, członek RST; p. Jolanta Kruk – kierownik projektu „Druga Szansa”; p. Marek Szymański  – członek RST oraz p. Dorota Skrzypkowska – pracownik biura projektu „Druga Szansa”.

Serdecznie dziękujemy p. Alicji Zajączkowskiej – ewaluatorowi projektu „Druga Szansa” za przybycie oraz przytoczenie wniosków ze sporządzonych raportów ewaluacyjnych.