Z treści Liastu Intencyjnego:

„Partnerzy postanawiają na mocy niniejszego Porozumienia ukonstytuować partnerską współpracę w ramach Klastra pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej niniejszym uzgadniając, co następuje:

§ 1

 1. Klaster pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej jest partnerską grupą skupiającą różnorodne podmioty działające w obszarze wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności organizacje prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 2. Klaster funkcjonuje, jako samodzielne, wspólne przedsięwzięcie (projekt) Partnerów.

§ 2

 1. Celem głównym powołania Klastra pomorskich WTZ jest zwiększenie kompetencji pomorskich organizacji, rozwój ich zdolności do tworzenia koalicji, stałej współpracy
  i przepływu informacji poprzez umacnianie, rozwój i upowszechnianie wspólnego działania.
 2. Celami szczegółowymi powołania są:
  1. podniesienie jakości i skali działań pomorskich WTZ na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. wypracowanie nowych i rozwój istniejących form wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  3. ujednolicenie, standaryzacja jakości świadczonych usług,
  4. podniesienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji osób związanych z Partnerami – w tym pracowników oraz wolontariuszy,
  5. zapewnienie trwałości klastra pomorskich WTZ poprzez wypracowanie możliwości finansowania działalności Klastra,
  6. wypracowanie jednolitego stanowiska podmiotów prowadzących WTZ,
  7. usprawnienie i udrożnienie przepływu informacji, wymiany doświadczeń, skoordynowanie działań pomiędzy pomorskimi WTZ,
  8. wzmocnienie potencjału aplikacyjnego pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej
  9. promowanie innowacji społecznych i dobrych praktyk.

§ 3

 1. Powyższe cele realizowane będą poprzez:
  1. szkolenia, warsztaty problemowe i doradztwo dla Partnerów, w tym również oparte
   o partnerską wymianę wiedzy,
  2. opracowanie koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego,
  3. wypracowanie jednolitych standardów usług realizowanych w WTZ,
  4. wypracowanie możliwości finansowania działalności Klastra,
  5. wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, opiniowanie poprzez udział
   w zamkniętym forum,
  6. promocję działalności pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Partnerzy ze swojej strony deklarują:
  1. maksymalne zaangażowanie się we wspólną realizację celów i zadań określonych w  § 2 i 3 niniejszego Listu,
  2. współpracę z zachowaniem najwyższej staranności i dbałości o wspólny interes Partnerów,
  3. utrzymywanie stałych i bieżących kontaktów z pozostałymi Partnerami.

§ 4

 1. Rolę koordynatora Klastra oraz inicjatora kontaktów z pomorskim środowiskiem NGO, naukowym, biznesowym i samorządowym w klastrze pełni CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. 
 2. Partnerem Głównym projektu Klastra jest Oddział Pomorski PFRON, którego uczestnictwo realizacyjne zapewni trwałość wdrożonych rozwiązań, jak również będzie wspierać działania klastra oraz wdrażanie wypracowanych standardów.
 3. W toku realizacji celów Klastra pomorskich WTZ, Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem specyfiki działalności, odrębności każdego z Partnerów.

§ 5

 1. Podpisanie niniejszego Listu nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze Stron i nie rodzi dla żadnej ze Stron zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, czy innego porozumienia, jak również nie stanowi umowy przedwstępnej w rozumieniu obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, nie może być również źródłem jakichkolwiek roszczeń dla którejkolwiek ze Stron lub dla osób trzecich.
 2. Żadne postanowienie Listu nie upoważnia którejkolwiek Strony do podejmowania jakichkolwiek czynności, czy zobowiązań w imieniu którejkolwiek z pozostałych Stron.
 3. Przystąpienie do Klastra pomorskich WTZ jest dobrowolne i otwarte dla podmiotów, które mogą wnieść wkład w rozwój współpracy w ramach Klastra.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Klastrze pomorskich WTZ odbywać się może wyłącznie
  w formie pisemnej podmiotu rezygnującego i nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań dla pozostałych Stron.
 5. Nowo przystępujące podmioty deklarują, że akceptują treść Listu w całości.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy List został sporządzony w jednym egzemplarzu, przechowywanym w siedzibie Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie.
 2. Każdej ze Stron zostanie wydana kopia niniejszego Listu.
 3. Postanowienia niniejszego Listu wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

Sopot, dnia 09 grudnia 2016 roku”

 

Wśród osób podpisujących ten list był: ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Dariusz Majorek – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz niemalże 50 partnerów, m.in.: Stowarzyszenia, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie.  

 Również Pani Dorota Habich-Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON-u uświetniła swoja obecnością tę uroczystość