28 maja zakończono realizację projektu „Mogę mówić – logoterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Celem projektu była realizacja indywidualnych programów terapeutycznych skierowanych do 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach projektu przeprowadzono łącznie 132 h indywidualnych zajęć logopedycznych z uczestnikami projektu, przy wykorzystaniu zakupionych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego. Realizacja zadania umożliwiła beneficjentom projektu naukę i doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej oraz generowanie sytuacji społecznych i życiowych, sprzyjających porozumiewaniu się. Uczestnictwo w projekcie wpłynęło na poprawę komunikacji osób niepełnosprawnych, kształtowanie postaw i zachowań komunikacyjnych, zwiększenie samodzielności w działaniu oraz odwagę w kontaktach interpersonalnych. Terapia logopedyczna umożliwiła stymulację rozwoju poznawczego i emocjonalnego osób niepełnosprawnych.

Projekt finansowany był przez Urząd Miasta Gdyni.