Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, dotyczących zmiany ustaw w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pogłębione konsultacje społeczne dotyczyć będą krajowego aktu prawnego: projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, prowadzone będą zgodnie z Wytycznymi do prowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego. Konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem co najmniej 4 różnych aktywnych metod konsultacji. Przewidziane konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw będą realizowane podczas szeregu konferencji połączonych z warsztatami oraz spotkań, zarówno o zasięgu krajowym, regionalnym jak i lokalnym. Konsultacje społeczne będą miały na celu wypracowanie najlepszych praktyk i wprowadzenie ich jako zmian do ustaw.(http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/o-projekcie)

W dniu 18 września w Hotelu Mercure w Gdańsku odbyła się konferencja regionalna dot. konsultacji społecznych w sprawie zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wśród prelegentów byli: Krzysztof Michałkiewicz -Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, Mirosław Przewźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS, Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu PFRON.

W pierwszej część spotkania każdy z uczestników miał okazję poznać dobre praktyki wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy na przykładzie WTZ-tu prowadzonego w Warszawie o czym mówił Pan Łukasz Pisarski. Natomiast Pani Agnieszka Suszko omówiła sytuację dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie.

Po przerwie obiadowo – kawowej był czas aby zaangażować się w działania warsztatowe, do wyboru by łan następującą tematyka :

1)    WTZ – diagnoza i kierunek zmian.

2)    Wsparcie dla osób z autyzmem.

3)    Zmiany w prawie pracy i zatrudnieniu opiekunów osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie spotkania zostały przedstawione pytania, wnioski uwagi z poszczególnych warsztatów. Podkreślić jednak należy, że czas konsultacji trwa i może wziąć w nich każdy – wystarczy wejść na stronę:

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/#propozycje i zgłosić swoje uwagi.