Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia audytu projektu realizowanego w ramach umowy nr 220/000246/11/D, finansowanego ze środków PFRON pn. „Kierunek Samodzielność”.  

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”

Wartość projektu 874,529,00 zł          

Okres reakziacji proejktu: 01.04.2018-31.03.2019                                                                                                                                  

Zamawiający: Caritas Archidiecezji Gdańskiej,                                                                                      Adres siedziby: Al. Niepodległości 778,  81-805 Sopot, e-mail: gdansk@caritas.gda.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego nie zależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu w ramach umowy nr 220/000246/11/D finansowanego ze środków PFRON pn. „Kierunek Samodzielność”.  

Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego -Beneficjenta projektu.

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . 

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadan-projektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

Oferty należy składać na adres: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, lub elektronicznie na adres e-mail: gdansk@caritas.gda.pl,  do dnia 18.03.2019 r.

Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę:

  1. Udokumentowane kwalifikacje.
  2. Doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty).
  3. Udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych.
  4. Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
  5. Koszt usługi. 

 Kontakt:

Kontakt:

Oferty należy składać na adres: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778,   81-805 Sopot lub elektronicznie na adres: e-mail: gdansk@caritas.gda.pl do dnia 18.03.2019 r.