Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności /rozeznania rynku*

na dostawę osprzętu medycznego – numer 1/DDOM/ZO/2016

w ramach projektu numer POWR.05.02.00-00-0139/15  tytuł „Dzienny Dom Opieki Medycznej”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. 1.      Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805

 1. 2.      Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: Anna Kostusik, e-mail: centrumjp2@caritas.pl   tel. 58 511 35 00

 1. 3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. a.        Dostawa osprzętu medycznego (dostawa w cenie):
 2. parawanu medycznego jednoskrzydłowego na kółkach wys. 170, szerokość 1m2szt
 3. stetoskopu  2szt
 4. termometru elektronicznego bezdotykowego  1szt.
 5. glukometru obsługującego paski samozasysające krew   1szt.
 6. pulsoksymetru napalcowego 1szt.
 7. ciśnieniomierza zegarowego naramiennego  2szt.
 8. stojaka na kroplówkę  1szt.
 9. zestawu do reanimacji bez leków 1szt.
 10. wagi podłogowej elektronicznej 1szt.
 11. wózka do dystrybucji leków na kółkach z trzema półkami   1szt.
 12. stanowiska do pobierania krwi z przestawnym siedziskiem z oparciem oraz podłokietnikiem 1szt.
 13. dozownika na środek dezynfekcyjny łokciowy  3szt.
 14. dozownika na mydło  3szt.
 15. dozownika na ręczniki papierowe w rolce 3szt.
 16. kozetki lekarskiej  2szt.
 17. koszy na odpady 30 l plastikowe  (na pedał)  2szt.
 1. b.      Dostawy w okresie od 18 lipca 2016r. do  30 maja 2018r., uzależnione od bieżących potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej, w którym jednorazowo będzie przebywać od 10 do 15 pacjentów (dostawa w cenie):
 2. pościeli jednorazowej
 3. gazy jałowej 1m 2
 4. kompresy jałowe 10×10 cm
 5. plastrów10cm szeroki
 6. przylepców  2,5 cm szerokie
 7. bandaże dzianych 10 cm szeroki
 8. bandaży elastycznych 9 cm szerokie
 9. rękawiczek jednorazowych nitrylowych w rozmiarach S, M, L, XL pakowane po 100szt.
 10. aparatów do kroplówek
 11. strzykawek 2ml, 5ml, 10ml, 20 ml

lub innych drobnych materiałów medycznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki.

 

 1. 4.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W/w warunki Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić odpowiednimi oświadczeniami na etapie zawierania umowy na przedmiot zmówienia.

 

 1. 5.      Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy załączyć do oferty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik numer 1 do rozeznania)
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

 1. 6.      Kryteria oceny oferty dla części a i części b zamówienia:

Kryteria dostępu:

 • Realizacja całego zamówienia przez jednego dostawcę
 • Czas realizacji zamówień na sprzęt wymieniony w punkcie 3a niniejszego zapytania ofertowego liczony od daty zlecenie zamówienia nie dłuższy niż 10 dni roboczych
 • Czas realizacji zamówienia na bieżące dostawy wymienione w punkcie 3b niniejszego zapytania ofertowego liczony od daty złożenia zamówienia nie dłuższy niż 10 dni roboczych

Kryteria wyboru:

 • Cena – 80%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

           C = (C min/C x) x 100 punktów

           Gdzie:

           C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”

           C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

           C x – cena oferty ocenionej

 

 • Czas realizacji zamówień na sprzęt wymieniony w punkcie 3a niniejszego rozeznania rynku liczony od daty zlecenie zamówienia – 10%

do 5 dni roboczych – 100pkt

od 6 do 10 dni roboczych – 50pkt

powyżej 10 dni roboczych oferta zostaje odrzucona

 

 • Czas realizacji zamówienia na bieżące dostawy wymienione w punkcie 3b niniejszego rozeznania rynku liczony od daty złożenia zamówienia – 10%

do 2 dni roboczych – 100pkt

od 3 do 5 dni roboczych – 50pkt

od 6 do 10 dni roboczych – 10pkt

powyżej 10 dni roboczych oferta zostaje odrzucona

 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K= (A x 80 %) + (B x 10%) + (C x 10%)

gdzie:

A – liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty za każdy z produktów

B – liczba punktów za kryterium: czas realizacji zamówienia na bieżące dostawy wymienione w punkcie 3a niniejszego rozeznania liczony od daty złożenia zamówienia

C – Czas realizacji zamówienia na bieżące dostawy wymienione w punkcie 3b niniejszego zapytania ofertowego liczony od daty złożenia zamówienia

 

 1. 7.      Termin składania ofert .

Termin złożenie oferty wynosi 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania, który biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania i kończy się z upływem ostatniego dnia. Upublicznienie nastąpiło dnia 5 lipca 2016r.termin składania ofert upływa dnia 12 lipca 2016r. o godz. 12.00

Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wysłanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców (co najmniej trzech).

 

 1. 8.      Miejsce składania ofert:

Oferty na formularzu załącznika numer 2 należy składać w wersji elektronicznej w formie skanów podpisanych przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta na adres akostusik@caritas.pl(oryginały do dostarczenia na etapie podpisania umowy) lub bezpośrednio w biurze Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24 w Gdańsku. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. 9.      Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?

TAK/NIE* część a zamówienia i część b zamówienia.

 

 1. 10.  Informacje dodatkowe
 2. Miejsce dostaw przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24 w Gdańsku.
 3. Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane będą kary umowne w przedziale od 0,1 do 10% wartości zamówienia, które wskazane zostaną w umowie zawieranej z Wykonawcą.
 4. Dopuszcza się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli będzie to wynikało z niezbędności w celu prawidłowej realizacji projektu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na postępowanie.
 6. Bark przedłożenia kompletu niezbędnych załączników wraz formularzem oferty skutkuje odrzuceniem Oferenta.

 

 Kontakt:

akostusik@caritas.pl