Zapytanie ofertowe

 

w trybie zasady konkurencyjności

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1) Zamawiający:

Gdański Obszar Metropolitalny, ul. Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk

 

2) Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: Angelika Umińska; auminska@caritas.pl

 

3) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia (CPV):

Nazwa i kod CPV: kod CPV 55110000-4 Usługi hotelarskie noclegowe

 

 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zgodnie z poniższym opisem.

Nocleg z wyżywieniem dla grupy max. 29 osób w terminie 15-16 października 2015r., na terenie województwa pomorskiego. Hotel bądź pensjonat powinien spełniać standardy przynajmniej *** i znajdować się poza terenem Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia), jednak nie dalej niż 80 km od Gdańska.

 

W ramach ceny za oferowaną usługę proszę uwzględnić:

– nocleg dla grupy max. 29 osób + osoba prowadząca szkolenie gratis, w pokojach 1-2 osobowych

– wyżywienie dla grupy max. 29 osób + osoba prowadząca szkolenie gratis, obejmujące: obiad i kolację w dniu przyjazdu oraz śniadanie i obiad w dniu wyjazdu

– korzystanie z sali szkoleniowej przez dwa dni szkoleniowe : w dniu przyjazdu bez ograniczeń, a w dniu wyjazdu do czasu obiadu

– przerwy kawowe w ciągu dnia w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciastka i owoce

– możliwość skorzystania z ekranu, rzutnika, ksero, flipchartu

– zorganizowanie programu integracyjnego w późnych godzinach wieczornych

 

Dokładna ilość osób, a w związku z tym także posiłków (z uwzględnieniem ilości posiłków wegetariańskich) oraz godziny posiłków i przerw kawowych zostaną ustalone z wykonawcą na tydzień przed planowaną usługą.

 

5) Kryteria oceny oferty:

 

Proszę o podanie ceny brutto.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie uzyskania najwyższej ilości punktów, które uzyskuje się za:

  • Cena (max 50 pkt.)

Na podstawie podanej ceny brutto oferowanej usługi Zamawiający przydzieli każdej ocenianej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 50 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

C = (C min/C x) x 50 punktów

Gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C x – cena oferty ocenianej

 

  • Program oferty integracyjnej (max 50pkt.)

v  Kolacja w formie biesiady z programem artystycznym (40pkt.)

v  Kulig/przejazd bryczkami, a następnie wspólne spotkanie przy ciepłym posiłku (40pkt.)

v  Warsztaty kulinarne, a następnie wspólna biesiada (20pkt.)

v  Rozgrywki w bowling lub w bilard (10pkt.)

 

Zawarcie kilku atrakcji w programie oferty integracyjnej skutkuje sumowaniem punktów, jednak maksymalna ilość punktów, którą można otrzymać to 50pkt.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na postępowanie.

 

6) Termin składania ofert .

Termin nadsyłania ofert upływa  7 września 2015r.

 

7) Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres auminska@caritas.pl lub osobiście w Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie w godz. 8:00-16:00.

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

8) Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?

Nie.

 

9) Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:

Według wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujących od dnia 01.01.2012 r.:

 

Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent nie otrzyma żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.*

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt:

auminska@caritas.pl