w trybie zasady konkurencyjności

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805

2) Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: Agnieszka Ossowska, e-mail: aossowska@caritas.pl, tel. 662195644

3) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia (CPV):

Nazwa i kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów pt. Lokalny Model Ekonomii Społecznej w kontekście pracy animatorów i edukatorów OWES (łącznie 16 godzin) w terminie 18-19 lipca 2013 r.

Warsztaty powinny bazować na najlepszych polskich i pomorskich doświadczeniach w zakresie zaangażowania różnych interesariuszy w rozwój ekonomii społecznej. Warsztaty powinny zawierać m.in. tematykę: wprowadzenie do tematyki ekonomii społecznej, budowanie i wdrażanie lokalnego modelu ekonomii społecznej, zaangażowanie interesariuszy w rozwój ekonomii społecznej.

Szkolenie odbędzie się w województwie pomorskim, a dokładne miejsce szkolenia zostanie podane
17 lipca 2013.

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera, noclegu oraz wyżywienia.

Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy zlecenia nie złożą oświadczenia o nieprzekraczaniu ilości czasu pracy w ramach NSRO, tj. 240 godz./m-ąc.

8) Kryteria oceny oferty:

Proszę o podanie ceny brutto.

Kryteria dostępu:

  • Udokumentowanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/spotkań/konferencji, itp – min. 300 godzin (np. CV, umowy, rachunki/faktury, itp.)
  • Przedłożenie rekomendacji dotyczących przedmiotu zamówienia od min. 2 organizacji pozarządowych.

 

Kryteria wyboru:

  • Cena – 50%
  • Ocena doświadczenia/kwalifikacji trenera na podstawie przesłanych dokumentów – 50%

 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

 

C = (C min/C x) x 100 punktów

Gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C x – cena oferty ocenionej

Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy oferującym usługę przy uzyskaniu najwyższej ilości punktów, przy równoczesnym założeniu, iż koszt nie będzie przekraczał kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia ofert na kwoty wyższe niż przewidziane środki projektowe niniejsze zapytanie ofertowe zostanie unieważnione.

11) Termin składania ofert .

Termin nadsyłania ofert upływa 17 lipca o godz. 10:00. 

12) Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres aossowska@caritas.pl lub bezpośrednio w biurze Caritas w Sopocie. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

13) Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?

Nie.

14) Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:

Według wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujących od dnia 01.01.2012 r.:

„Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt. 12 lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

OFERTA

Dane wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy, e-mail, telefon)

 

 

na świadczenie usługi

przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów pt. Lokalny Model Ekonomii Społecznej w kontekście pracy animatorów i edukatorów OWES, w terminie 18-19 lipca 2013 r.

 

Z uwzględnieniem:

Przygotowywania warsztatów na najlepszych polskich i pomorskich doświadczeniach w zakresie zaangażowania różnych interesariuszy w rozwój ekonomii społecznej. Warsztaty będą zawierać m.in. tematykę: wprowadzenie do tematyki ekonomii społecznej, budowanie i wdrażanie lokalnego modelu ekonomii społecznej, zaangażowanie interesariuszy w rozwój ekonomii społecznej.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Łączna cena brutto

1

przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 2-dniowych (16 godzin) warsztatów pt. Lokalny Model Ekonomii Społecznej w kontekście pracy animatorów i edukatorów OWES w terminie 18-19 lipca 2013 r.

 

Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujących od dnia 01.01.2012 r. i spełniam warunki określone w pkt. 14 Zapytania ofertowego.

 

 

———————————-

Podpis osoby upoważnionej

 Kontakt:

Agnieszka Ossowska, e-mail: aossowska@caritas.pl, tel. 662195644