w trybie zasady konkurencyjności

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805

2) Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: Agnieszka Ossowska, e-mail: aossowska@caritas.pl 

3) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia (CPV):

Nazwa i kod CPV: kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zgodnie z poniższym opisem.

 

Nocleg z wyżywieniem dla 15 osób w terminie 18-19 lipca 2013 roku, na terenie województwa pomorskiego.

 

W ramach ceny za oferowaną usługę proszę uwzględnić:

– nocleg dla 15 osób, w pokojach 1-2 osobowych,

– wyżywienie dla 15 osób obejmujące: obiad, kolację w dniu przyjazdu oraz śniadanie i obiad w dniu wyjazdu,

– korzystanie z sali szkoleniowej przez dwa dni szkoleniowe, w dniu przyjazdu bez ograniczeń i w dniu wyjazdu do czasu obiadu, 

– min. 2 przerwy kawowe w ciągu dnia w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda mineralna, soki, ciastka i owoce,

– możliwość skorzystania z ekranu, rzutnika, ksero,

– zorganizowanie ogniska/grilla lub innego programu integracyjnego w późnych godzinach wieczornych.

 

Dokładna ilość osób, a w związku z tym także posiłków (z uwzględnieniem ilości posiłków wegetariańskich) oraz godziny posiłków i przerw kawowych zostaną ustalone z wykonawcą minimum 3 dni przed planowaną usługą.

 

8) Kryteria oceny oferty:

Proszę o podanie ceny brutto.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie uzyskania najwyższej ilości punktów (max 130 punktów), które uzyskuje się za:

–  koszt wykonania usługi (max 100 pkt.),

– ofertowanie usługi przez przedsiębiorstwo społeczne (dodatkowe 30 punktów). Przedsiębiorstwa społeczne: fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, Spółdzielnie Socjalne, przedsiębiorstwa społeczne – spółki non profit, itp. W celu uzyskania dodatkowych punktów (dotyczy przedsiębiorstw społecznych) należy załączyć dokument potwierdzający status przedsiębiorstwa społecznego.

Na podstawie podanej ceny brutto oferowanej usługi Zamawiający przydzieli każdej ocenianej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

 

C = (C min/C x) x 100 punktów

Gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C x – cena oferty ocenionej

Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy oferującym usługę przy uzyskaniu najwyższej ilości punktów, przy równoczesnym założeniu, iż koszt nie będzie przekraczał kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia ofert na kwoty wyższe niż przewidziane środki projektowe niniejsze zapytanie ofertowe zostanie unieważnione.

11) Termin składania ofert .

Termin nadsyłania ofert upływa 12 lipca o godz. 10:00. 

12) Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres aossowska@caritas.pl lub bezpośrednio w biurze Caritas w Sopocie, Al. Niepodległości 778. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

13) Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?

Nie, postępowanie nie może zakończyć się wyborem dwóch wykonawców w ramach poszczególnych przedmiotów (noclegu i wyżywienia). 

14) Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:

Według wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujących od dnia 01.01.2012 r.:

„Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt. 12 lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

 Kontakt:

aossowska@caritas.pl