Zapytanie ofertowe

w trybie zasady konkurencyjności

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805

2) Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: Anna Kostusik, e-mail: kostusik@dobrarobota.org   tel. 58 340 27 92

3) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia (CPV):

Nazwa i kod CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Obiad oraz dwie przerwy kawowe dla grupy około 15 osób, 24 listopada 2014r. w trakcie szkolenia na terenie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. ul. Obrońców Westerplatte 3 + wyżywienie dla osoby prowadzącej szkolenie gratis.

Z uwzględnieniem:

– 2 przerwy kawowe w ciągu dnia w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda mineralna,

  ciastka, owoce

– jednodaniowego obiadu: oferta obiadu zawiera również propozycję dań wegetariańskich

– dowozu wszystkich posiłków na miejsce szkolenia

 

Pierwsza przerwa kawowa planowana jest na godz. 9.00 natomiast kolejna może zostać dostarczona razem z obiadem o godz. 13.00 i pozostawiona na czas późniejszy.

Dokładna ilość osób, a w związku z tym także posiłków (z uwzględnieniem ilości posiłków wegetariańskich) oraz godziny posiłków i przerw kawowych zostaną ustalone z wykonawcą minimum 2 dni przed planowaną usługą.

5) Kryteria oceny oferty:

Proszę o podanie ceny brutto.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie uzyskania najwyższej ilości punktów (max 100 punktów), które uzyskuje się za:

–  koszt wykonania usługi (max 100 pkt.)

Na podstawie podanej ceny brutto oferowanej usługi Zamawiający przydzieli każdej ocenianej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

 

C = (C min/C x) x 100 punktów

Gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C x – cena oferty ocenionej

Warunkiem ocenienia oferty jest przedstawienie propozycji menu minimum 3 zestawów obiadowych tj. propozycje dań mięsnych i wegetariańskich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na postępowanie.

6) Termin składania ofert .

Termin nadsyłania ofert upływa 14 listopada 2014r. o godz. 10:00. 

7) Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres kostusik@dobrarobota.org lub bezpośrednio w biurze Caritas w Sopocie. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

8) Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?

Nie.

9) Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:

Według wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujących od dnia 01.01.2012 r.

„Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt. 12 lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

                                                                                                                                

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Kontakt:

kostusik@dobrarobota.org