I. ZAMAWIAJĄCY

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

NIP 9570657546 KRS 0000247280

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 2-dniowym pobycie wraz z pełnym wyżywieniem dla 70 osób- uczestników projektu „Dobry Profil” w terminie 07-09 listopada 2017 roku.

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

            – 2 pełne dni pobytu i 2 noclegi dla 70 uczestników (od godziny 9.00 dnia pierwszego, do godziny 10.00 dnia ostatniego)

            – pokoje 2-osobowe z łazienkami (dopuszczamy możliwość zakwaterowania w pokojach 3- oraz 4- osobowych)

            – pełne wyżywienie dla 70 uczestników:

1) dzień pierwszy: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja

2) dzień drugi: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja

3) dzień trzeci (wyjazdu uczestników): śniadanie

            – sala konferencyjna lub świetlica mieszcząca jednocześnie 70 uczestników w sposób swobodny, umożliwiający przeprowadzenie warsztatów, wyposażona w TV, ekran oraz rzutnik

            – parking dla samochodów osobowych

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 07.11.2017 – 09.11.2017

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę cenową w odpowiedzi do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            – opatrzona pieczątką firmową,

            – posiadać datę sporządzenia,

            – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            – zawierać cenę jednostkową netto i brutto,

            – podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.         Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gdańsk@caritas.pl,  pocztą lub też dostarczona osobiście na  adres Zamawiającego: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot do dnia 03.11.2017 do godziny 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 03.11.2017, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16.00 w siedzibie oraz na stronie internetowej pod adresem www.gdańsk.caritas.pl

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gdansk.caritas.pl

7.    Oferent jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1) Oferty nie zawierające oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gdansk.caritas.pl

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór oświadczenia.

 Kontakt:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: gdańsk@caritas.pl, 

pocztą lub też dostarczona osobiście na  adres Zamawiającego: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

do dnia 03.11.2017 do godziny 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.