Dotyczy wyboru wykonawcy w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze otwartym pn. „Bieg Drogą Dobra” w ramach projektu „Dobry Profil’ 2018”
w terminie 01.09.2018 r. – 31.10.2018 r. na terenie województwa pomorskiego

 Kontakt:

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gdańsk@caritas.pl, pocztą lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot do dnia 27.11.2017 do godziny 14.00 wraz z oświadczeniem stanowiącym Załącznik do niniejszego zapytania oraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty