W dniach 9-10.10.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu Volare.

Tym razem gospodarzem spotkania był Urząd Miasta Ryga na Łotwie. Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu oraz zaplanowanie pracy na kolejny rok. Omawiane były doświadczenia oraz postęp prac w ramach realizacji lokalnych aktywności przygotowanych przez młodzież, plan komunikacji i upowszechniania działań, w tym blog i grupa FB, ewaluacja projektu, zasady aktualizowania bazy rezultatów projektów European Shared Treasure (EST) oraz zaplanowano termin kolejnych mobilności w Genewie i Gijon, Ważnym punktem dyskusji i ustaleń było określenie formy i trybu przygotowania dwóch publikacji „Discover your city and its resources” oraz „Different volunteering activities and the required capacities”

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Grundtvig. Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych – ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.