Dotrzeć z naszą miłością Drodzy Bracia i Siostry! Żyjemy w czasach wielkich przemian. Można by powiedzieć, że świat wokół nas zmienia się w tempie zawrotnym. Doświadczam tego także ja, jako Wasz Ar-cybiskup, osoba pamiętająca okupację, przemiany powojenne, socjalizm oraz jego upadek oraz niezwykły rozwój techniki lat ostatnich. Niemniej jestem przekonany, że natura człowieka od chwili stworzenia jest wciąż taka sama. Może czasami gu-bimy się w tym coraz bardziej skomplikowanym świecie, ale gdy Bóg stwarzał człowieka, to powiedział, że jest on bardzo dobry. Dlatego tak bardzo boli nas każde zło, jakie nas dotyka a cieszy dobro będące naszym udziałem. Ojciec św. Be-nedykt XVI w swojej ostatniej encyklice napisał, że Bóg i Jego Królestwo stają się obecne tam, gdzie dociera Jego miłość. Dlatego warto być znakiem tej miłości wy-korzystując każdą okazję do czynienia dobra. Jak co roku w małym dobru, które składa się na wielkie dobro możemy mieć udział. Zbliża się czas rozliczeń podatkowych i można przekazać 1% swoich po-datków na Organizację Pożytku Publicznego. Jedną z wielu organizacji posiadających status organizacji pożytku publicz-nego, działających na terenie naszej Archidiecezji jest CARITAS, – którą dobrze znamy. Realizuje ona swoją misję poprzez rozbudowany wolontariat: parafialne i Szkolne Koła oraz placówki niosące pomoc ludziom potrzebującym. Główny mot-tem Caritas było i jest być głosem ubogich w dzisiejszym świecie. Dzięki środkom pozyskany z 1% Caritas naszej archidiecezji w roku 2007 kończy budowę nowego budynku w Trąbkach Wielkich, gdzie będą miały swoją siedzibę: szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo i rehabilitacja ambulatoryjna dla mieszkańców okolicznych gmin. Caritas otworzyła także kolejną świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w Gdańsku św. Wojciechu. Prawie 1200 dzieci na zimowiskach i obozach letnich, około 400 dzieci i młodzieży w świetlicach, prawie 120 niepełnosprawnych znajdujących fachową opiekę w Warsztatach Terapii Zajęciowej, 300 chorych wspieranych w ostatnich chwilach choroby nowotworowej w sopockim hospicjum, setki obłożnie chorych w Zakładach Opieki Leczniczej i ośrodkach rehabilitacyjnych Caritas. Trzeba jasno powiedzieć, że tak szeroka działalność CARITAS Archidiecezji Gdańskiej nie by-łaby możliwa bez wsparcia ogromnej rzeszy ludzi dobrej woli i wielu dobroczyń-ców, wśród których są firmy i osoby prywatne, wrażliwe na potrzeby innych. W tym miejscu chciałbym podziękować za ogromną wrażliwość i ofiarność, którą okazujecie wszystkim, którzy potrzebują pomocy, zarówno ubogim z naszego sąsiedztwa, jak i cierpiącym z powodu różnorakich klęsk żywiołowych w różnych zakątkach świata.Od dziecka pamiętam przysłowie: Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka. Cza-sem ten 1% może się nam wydawać jak to małe ziarnko, jednak bardzo ważne. Z niego powstaje wielki plon miłości, której miarą jest miłość bez miary. Jeden procent to jedyna część podatku, o której przeznaczeniu każdy może zde-cydować sam. Cieszy fakt, że z roku na rok czyni to coraz więcej Polaków. Mam nadzieję, że dołączą do nich kolejni podatnicy. Tym bardziej, że od tego roku uła-twiono przekazywanie 1%. Czyni to za nas sam urząd skarbowy a my jedynie wskazujemy wybraną Organizację Pożytku Publicznego. Podzielmy się z tymi, których tak wielu przychodzi codziennie z prośbą i pu-ka do drzwi Gdańskiej CARITAS. Z serca dziękuję Wam, Drodzy Wierni Archidiecezji Gdańskiej, za ten gest zaufania i dobroci. /-/ + Tadeusz Gocłowski Arcybiskup Metropolita Gdański