Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzi działalność charytatywną i humanitarną w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Jako partner projektu pt.: „Morska Przygoda – rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku” (RPPM.03.01.00-22-0027/20), realizowanego przez Parafię pw. św. Anny i Joachima w Gdańsku, poszukujemy wykonawców do zrealizowania zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców oraz nauczycieli.

 

  1. Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

NIP: 957 065 75 46

  1. Źródło finansowania:

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Morska Przygoda – rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku” (RPPM.03.01.00-22-0027/20) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorskie na lata 2014-2020, Działania 03.01. Edukacja przedszkolna.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wśród uczestników projektu „Morska Przygoda – rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku” zajęć skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli. Szukamy wykonawców, którzy zrealizują 1 lub więcej zajęcia z listy (możliwe jest dowolne łączenie kategorii zajęć):

Zajęcia będą realizowane od 20 kwietnia 2023 do 31 sierpnia 2023 w przedszkolu prowadzonym przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Anny i Joachima, ul. Starowiejska 42 Gdańsk.

Specyfikacja zajęć:

  1. Zajęcia rytmiczno-muzyczne – 96 godzin dydaktycznych,
  2. Zajęcia z j. angielskiego – 48 godzin,
  3. Zajęcia eksperymentalno-doświadczalne (fizyka-chemia) – 2 razy po 1 godzinie,

 

  1. Wymagania w stosunku do osób prowadzących zajęcia:

– wykształcenie wyższe;

– uprawnienia do pracy z dziećmi,

–  posiadanie zaświadczenia o niekaralności nie starszego niż 12 miesięcy.

Na etapie składania oferty wystarczające jest oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu, zawarte w formularzu ofertowym. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie ww. kryteriów.

 

  1. Sposób składania oferty:

Osoby/firmy zainteresowane realizowaniem działań opisanych w ofercie proszone są o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty oraz klauzuli informacyjnej na adres: mkesicka@caritas.gda.pl w terminie do dnia 07.04.2023r. do godziny 23.59.

 

  1. Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.) obliczaną wg. wzoru:

C = (Najniższa cena ofertowa/Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) * 100

 

DODATKOWE MATERIAŁY DO POBRANIA:

Zajęcia edukacyjne – formularz ofertowy – 2 zapytanie

Klauzula informacyjna