ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w trybie zasady konkurencyjności

 

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny
i Nadwiślański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 1. Zamawiający:

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

gdansk@caritas.pl

 

Osoby do kontaktów:

Agnieszka Ossowska

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Nazwa i kod CPV: 85312320-8 – Usługi doradztwa

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 150h (średnio po 10 h dla 15 uczestników) w ramach couchingu rozwojowego.

W rezultacie coachingu uczestnik  staje się bardziej świadomy swoich wartości i zasobów:

 • świadomie wykorzystuje swój potencjał,
 • patrzy na sytuację z różnych perspektyw,
 • podejmuje swoje decyzje szybciej i z dystansem odpowiednim do sytuacji,
 • osiąga cele, które zaplanuje,
 • wyciąga wnioski i wybiera rozwiązania  najlepsze w danej sytuacji,
 • jest kreatywny i twórczy,
 • prowadzi bardziej zrównoważone życie,
 • ma większą pewność siebie i swoich umiejętności.

 

Couching odbywać się będzie w Tczewie lub Malborku lub miejscach uzgodnionych z uczestnikami, w terminie wrzesień – grudzień 2013 r.  

 

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera, noclegu oraz wyżywienia.

Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy zlecenia nie złożą oświadczenia o nieprzekraczaniu ilości czasu pracy w ramach NSRO, tj. 240 godz./m-c.

 

 1. Kryteria wyboru ofert/y:

 

Kryteria dostępu:

 • wykształcenie wyższe: psychologia, doradztwo zawodowe lub inne dające kompetencje umożliwiające prowadzenie couchingu,
 • udokumentowanie doświadczenia w couchingu w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (np. CV, umowy, rachunki/faktury, itp.) oraz 300 godz. szkoleniowych ogółem,
 • przedłożenie rekomendacji dotyczących przedmiotu zamówienia od min. 2 organizacji pozarządowych,

 

 

Kryteria wyboru:

 • Cena – 30%
 • Ocena doświadczenia/kwalifikacji trenera na podstawie przesłanych dokumentów – 70%

 

 1. Warunki i termin składania ofert:

Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie http://gdansk.caritas.pl/inne-ogloszenia/, na adres: gdansk@caritas.plaossowska@caritas.pl  do dnia 11 września 2013, do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku złożenia ofert na kwoty wyższe niż przewidziane środki projektowe niniejsze zapytanie ofertowe zostanie unieważnione.

 

 1. Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:

Wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujących od dnia 01.01.2012r.:

„Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt 12 lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA

 

Dane wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy, e-mail, telefon kontaktowy):

 

 

 

 

 

na usługi doradcze zgodnie z zapytaniem ofertowym otrzymanym dnia …………2013r. od CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.

 

LP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ŁĄCZNA CENA BRUTTO za 1 godz. szkolenia

1

Przeprowadzenie couchingu rozwojowego dla uczestników Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej

(150 h)

 

 

                                                                                                   

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, iż spełniam warunki dopuszczające do wzięcia udziału w procedurze wyboru wykonawcy określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 

__________________________________

           podpis osoby upoważnionej

 Kontakt:

aossowska@caritas.pl