Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Efekt projektu: zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Źródło finansowania: projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Pomorskie Pomaga” Caritas Archidiecezji Gdańskiej otrzymał wsparcie w wysokości 300 150,00 zł. Wsparciem zostali objęci pracownicy Domu Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku (ul. Fromborska 24) bezpośrednio zaangażowani w pracę z mieszkańcami DPS tj. opiekunowie, pokojowe, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pracownicy kuchni i obsługi mieszkańców, którzy bezpośrednio wykonują prace z mieszkańcami DPS-u w warunkach zagrożenia epidemicznego i są zatrudnieni w oparciu o umowę pracę lub umowę zlecenia.