CARITAS Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektor Centrum Pomocowego Caritas im. św. O.Pio  w Gdyni.

 

 1. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Centrum Pomocowe Caritas św. O.Pio w Gdyni

Gdynia, ul. Jęczmienna 8

 1. Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 2. Miejsce pracy: Praca w siedzibie Centrum. Pomieszczenia biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

      4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1)  zmienne tempo pracy,

2)  sytuacje stresowe,

3)  konieczność szybkiego reagowania,

4)  podejmowanie wiążących decyzji.

5 . Wymagania wobec kandydatów

 1. I.                   Wymagania podstawowe
  1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  2. niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora Centrum Pomocowego Caritas 
  5. wykształcenie wyższe magisterskie,
  6. doświadczenie na stanowisku kierowniczym – min. 3 lata pracy ciągłej – zarządzanie placówką działającą w obszarze pomocy społecznej.

 

 1. II.                Wymagania dodatkowe
  1. doświadczenie w prowadzeniu ZOL-u,
  2. dobra znajomość przepisów i regulacji prawnych w zakresie  lecznictwa, finansów publicznych,  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przepisów prawa pracy,
  3. predyspozycje do kierowania dużym zespołem,
  4. umiejętność organizowania pracy,
  5. samodzielność w wykonywaniu zadań, kreatywność,
  6. rzetelność, odpowiedzialność sumienność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
  7. wysoka kultura osobista.

 

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Centrum Pomocowego Caritas im. św. O.Pio w Gdyni, w tym delegowanie zadań w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań,

b)  realizacja zadań wynikających ze specyfiki Centrum, a w szczególności:

−  organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczą, administracyjną i gospodarczą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Zakładu Rehabilitacji Ambulatoryjnej i wypożyczalni sprzętu,

−  pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników,

−  realizowanie uchwał i innych aktów prawnych organu prowadzącego,  

−  wydawanie wewnętrznych regulacji prawnych i organizacyjnych dotyczących działalności Centrum,

−  bieżąca współpraca z organem prowadzącym i instytucjami w zakresie realizacji zadań Centrum,

−  przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej przy realizacji zadań statutowych Centrum,

−  dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług w Centrum,

−  promocja Centrum, pozyskiwanie i formacja wolontariatu Centrum.

 

10.  Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny;

2)  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)  oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymogów rekrutacyjnych zawartych w pkt. 6 I i wszystkich lub wybranych (wskazać których) wymogów rekrutacyjnych z pkt. 6 II.

4)  własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– w zaklejonych kopertach z napisem:  „Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Pomocowego Caritas im. św. O. Pio”  w recepcji Centrali Diecezjalnej Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot,

– mailem: podmiotleczniczy@caritas.gda.pl

w terminie do dnia 15 września 2018 r.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”

Caritas zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

 

 

 

 Kontakt:

Kontakt:

podmiotleczniczy@caritas.gda.pl