Z wielką radością przyjęliśmy informację o rozstrzygnięciu konkursu Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, pn. „Dzienny dom opieki medycznej” nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Nasz projekt uzyskał pozytywną ocenę i znalazł się na Liście projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ.