Podprogram 2014 (FEAD)

Caritas Archidiecezji Gdańskiej wdraża „Podprogram 2014” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Podstawą jego realizacji jest  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp.FEAD.

 

Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Polegać on będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek i posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Podprogramem realizowane będą różne działania towarzyszące, majace na celu włączenie społeczne.

Pomoc będzie kierowana do osób, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Dlatego pomoc trafiać będzie do ograniczonej liczby osób w najtrudniejszej sytuacji, w sposób intensywny i stanowić będzie systematyczne wsparcie. Pomocą objęte będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, Parafialnych Zespołów Caritas działających na polu pomocy społecznej. W celu podpisania UMOWY prosimy o kontakt z koordynatorem.

Koordynator: s. Wacława Kosior

Adres:

ul. Kliniczna 2A

80-871 Gdańsk

tel.: +48 789 129 857

 

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej w okresie od od 1.12.2014 do 25.01.2015 roku realizowała „Podprogram 2014” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD  polegał na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek i posiłków. Dodotkowo wobec osób objętych Podporgramem realizowane były różne działania toważyszące, majace na celu włączenie spoełczne.

Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą objęte były osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczył określonego poziomu, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zgodnie z zazasadmi realziacji Podprogramu 2014 pomoc żywieniową mogły otrzymać osoby bezdomne oraz osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 dla osoby samotnie godspodarujacej oraz 684 zł dla osoby w rodzinie.

Pomocy udzielna była poprozez dostarczanie żywności w formie paczek, w skład których skałd  wchodziły:

1)       3 opakowania makaronu świderki,

2)      2 opakowania cukru białego,

3)      2 l mleka UHT

4)      2 opakowania mielonki wieprzowej

5)      1 l oleju rzepakowego

Jedna osoba mogła otrzymać od 1 do 3 paczek w ramach realizacji Podprogramu.

 

Gdańska  Caritas w ramach Programu rozdystrybuowała 148,184 ton żywności.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania wszystkim Lokalnym Organizacjom Partnerskim i Ośrodkom Pomocy Społecznej naszej archidiecezji za zaangażowanie i pomoc  w realizacji tego zadania.

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWIENIOWA 2014 -2020

UE

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM