DZIENNY DOM POMOCY  to projekt finansowany ze środków Miasta Gdańsk. Cel projektu jest zgodny z celami Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska: Cel operacyjny III 6: Podniesienie jakości systemu integracji społecznej.

Działania:

-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

-działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Włączenie społeczne to proces, w którym osoby i grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym uzyskują dostęp do usług społecznych dotychczas im niedostępnych oraz możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Działania podejmowane na rzecz integracji społecznej to zwiększanie dostępności pomocy (m.in. dostęp do specjalistycznych form wsparcia, dostarczanie zasobów zaspokajających podstawowe potrzeby), ale przede wszystkim mobilizowanie do aktywności i uczestnictwa w rynku pracy, edukacji, kulturze, sporcie, życiu lokalnym. Realizowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej zadanie w formie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy w sposób znaczący wpłynie na rozbudowę i uspójnienie systemu działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska oraz podniesie jakość działań systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i wsparcia społecznego.

DO WYDANIA DECYZJI PRZEZ MOPR O SKIEROWANIU DO DDP DECYDOWAĆ BĘDZIE:?

-zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia

-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie z nim równoważne)

ILE WYNOSI CZAS POBYTU?
•    od 30 do 120 dni;
•    od 4 do 10 h dziennie;
•    5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

JAKI JEST ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ?
1) Opieka pielęgnacyjna, w tym edukacja pacjenta dot. samoopieki i samo pielęgnacji,

2) Doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych/ortopedycznych/rehabilitacyjnych,

3) Usprawnianie ruchowe,

4) Usprawnienie aparatu mowy,

5) Stymulacja procesów poznawczych,

6) Terapia zajęciowa,

7) Terapia psychologiczna,

8) Przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne)

ILE WYNOSI ODPŁATNOŚĆ?
•   wysokość opłat nalicza Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?
•  należy udać się do Centrum Pracy Socjalnej zgodnego z miejscem zamieszkania