Centrum Pomocowe Caritas im. Ojca Pio to więcej niż miejsce pracy. Tworzą je ludzie o wielkich sercach, pełni pasji, zaangażowania, których praca dopełnia naszą misję – rzetelną opiekę nad naszymi pacjentami. Zapraszamy do naszego zespołu!

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz Oddziałowa(-y)

Miejsce pracy: Centrum Pomocowe CARITAS im. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8

O Kandydacie:

 • posiada wykształcenie kierunkowe – magister pielęgniarstwa lub licencjat z pielęgniarstwa
 • ma minimum 7 lat doświadczenia w pracy jako pielęgniarka / pielęgniarz
 • posiada minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • świetnie organizuje pracę własną i innych
 • posiada umiejętność układania grafików
 • jest osobą życzliwą, odpowiedzialną, sumienną, dyspozycyjną, konsekwentną i odporną na stres
 • jakość obsługi Pacjenta i realizacja procedur są wyznacznikiem Jego pracy
 • posługuje się programami Excel, Word i Outlook

Nasza oferta:

 • stabilne zatrudnienie
 • narzędzia niezbędne do pracy: komputer, telefon
 • dobrze wyposażone stanowisko pracy oraz przyjazna atmosfera
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Caritas

Zadania na stanowisku to przede wszystkim:

 • koordynacja pracy personelu medycznego realizującego zadania opiekuńcze
 • rozpatrywanie reklamacji dotyczących działalności zespołu
 • nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną programu, sprzętem medycznym
 • sporządzanie grafików i ustalanie dyżurów
 • prowadzenie polityki zaopatrzeniowej, w tym lekowej i nadzór nad stanem leków w Centrum
 • bieżące kontrolowanie ksiąg zbiorczych
 • stała współpraca z Dyrektorem Centrum.

Zapraszamy do składania aplikacji drogą elektroniczną na adres: centrumpio@caritas.gda.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

W treści mail’ a lub w aplikacji prosimy załączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 778, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych Caritas Archidiecezji Gdańskiej (zwany dalej Caritas) z siedzibą w Sopocie 81-805, Al. Niepodległości 778, posiadający numer NIP 9570657546 oraz numer REGON 190506545;

2) Caritas wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodgdansk@caritas.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowej/Oddziałowego na podstawie Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO oraz warunków przeprowadzania konkursów określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 160) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.393.)

4) Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie będzie udostępniać Państwa dane osobowe:

– wszystkie zawarte w ofercie – członkom komisji rekrutacyjnej;

– dane obejmujące imię i nazwisko, w przypadku wybrania Państwa kandydatury na stanowisko objęte konkursem – NFZ.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich/innych firm.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Państwo aplikowali lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają.

8) W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. 2018.393) w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na dane stanowisko, spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również formie profilowania.